is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«TJSS *°°vas° :

at"

(de esoterischeleer} T H° ^ WareD te bevatten' de ontwikkelden

M Wwk,, Jö, to2&wg^iï\i7™Z? *"35JS s

tósyr£.-ï tr&szdr

tteï*' d= «f ««Ui. w^dï?oSr££zïï£

L zl L afD V3n..de Gnosis: °ri9enes (zie blz. 65, noot.) Ireïïeus in zijn. „adversus haereses. vooral Tertullianus, e. a. Drie eeuwen' heeft cW

S '!, w°?te "9 9edm,rd: daan» be9°» h«

stelsel van godsvereering en wijsbegeerte te vervallen. openbaar

.Uit wil niet zeggeh, dat het spoorloos verdween. De wereldaeschiedenis kent born riH? stelse,s' d,e spontaan verrijzen en als kaf verwaaien. De Gnosis begrippen. °P " 660 VCrwant stelsel van ei«en vorm maar met sympathische

Het kan niet meer dan natuurlijk geacht worden, dat dat deel van het loden dom. hetwelk met met de door Christus gepredikte leer wenschte mee tè gaan, zekere sympathie gevoelde voor den strijd der Gnosis teaen het ionap Chnstendom. v een deel berustte die sympathie ook op meer tanSk positieven grondslag. Te Alexandrië, in Egypte, had zich onder de vele aldaar verbhjvende wetenschappelijke Joden eene richting baan gebroken dfe sïrk onder den invloed stond der Helleensche filosofie, met nam? van de PlaSnfsche witensSnen11 v £estudeerj°9 der, verschillende godsdienststelsels en andere

Het mïtPC an'fr*et °nbekend was 9ebleven met de Gnosis.

et moet hen in t Gnosticisme, hetwelk als schepper der wereld eenen

dbb"nUdat°het dT Ci' bouw.heer van 'f heelal) erkende, getroffen

nebben, dat het dit wezen wel met als het eigenlijke Opperwezen erkend?

fflXa vt, kS"r.T rle "■ ffkvet S

f„n j-_ odsche voIk in t bijzonder was toevertrouwd.')

was omstree^hrïddr'd611 ^ ^ J°odsC1h-fllosofische **ool te Alexandrië i j midden d«r eerste eeuw. de geleerde Philo. van wien een

spreekt voJÏ, °PH u u uit9ing- Uit de geschriften nu van dezen Phiio strekking kerkhistoricus Rohrbacher,2) eene merkbare Gnostieke

Deze geestesrichting deed zich ook gelden bij de studie, welke de Toodsche

naamtn '"T H" BoA- en difonder den

naam van „Kabbala bekend staat. In zijn overigens zeer lezenswaardig werk

') KirchenUxikon, Fessier. i. v. „Gnostiasmus."

) Htstoire umverselk, Rohrbacher, p. 41.