is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dit alles bevredigde de feministen onder de Vrijmetselaren niet. Zij wenschten niet, dat de vrouw in een van de mannen-vrijmetselarij afhankelijke organisatie zou worden ondergebracht, om nu en dan opgeroepen en meestal thuis gelaten te worden, al naar de leiders der officiëele Vrijmetselarij zulks verkozen, maar dat de beide kunnen op voet van gelijkheid en met dezelfde rechten zouden worden behandeld.

Dit werd een moeilijke kwestie. De vraag rees daarbij o. a., of de vrouwen afzonderlijke werkplaatsen met een eigen onafhankelijk hoofdbestuur moesten krijgen, ofwel komen te ressorteeren onder het gewone Groot Oosten of Oppersten Raad .— die dan uiteraard vrouwelijke leden („Groot-Officieren") in hun colleges zouden moeten toelaten — ófwel dat vrouwen lid konden worden van gewone loges, en de mannen-loges dus in gemengde moesten worden omgezet, waarbij de vrouwelijke leden dezelfde graden zouden kunnen bereiken, tot die van Rozenkruiser en Kadosch toe als de mannelijke.

De maconnieke leiders weifelen. In plaats van eens en voorgoed het principe uit té maken, zoeken zij hun heil in opportunisme:

No. 126.

BULLETIN MAgONNIQUE déc. 1891, p. 256.

TEXT.:

II faut admettre que les magons se sentent insuffisamment préparés pour donner a la femme Vinitiation qui lui convient. Ils hésitent a. entrer dans une voie qiïil faudra forcément aborder un \our. Remettant donc a plus tard l'étude trés délicate des initiations ƒéminines, on préfère assurer avant tout la marche progressive de la MaQonnerie masculine.

Cest agir avec sagesse .. .

VERTALING:

Toegegeven moet worden, dat de vrijmetselaars zich nog niet genoeg voorbereid achten om de vrouw de passende inwijding te geven. Zij aarzelen om een weg in te slaan, dien ze eensdaags toch onvermijdelijk zullen moeten kiezen. Het zeer kiesche vraagstuk van de inwijding der vrouwen dus tot later verschuivend, geeft men er de voorkeur aan, allereerst den geleidelijken opmarsch der mannen-vrijmetselarij te verzekeren.

En dat is wijs gehandeld ...

Geciteerd in La femme et F enfant dans ia F.-M., De la Rive, p. 608.

Dat dralen en uitstel zoeken levert echter weinig baat; onstuimige Loges loopen op de beslissingen vooruit, en hier en daar laten enkele loge-besturen reeds vrouwelijke vrijmetselaren tot bijwoning van de werkzaamheden der mannenloges toe, — hetgeen dan weer ergernis wekt bij mannelijke vrijmetselaren, die van hunne overheid ófwel de formeele toelating ófwel het besliste verbod van zulke practijken eischen: