is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 141.

Stück (Schön, Berlin, 1794).

VERTALING:

Een enkele keten omvademthetgansche, thans zoo ontzaglijk uitgebreide weefsel van alle geheime graden en stelsels van den aardbol. Alle vloeien samen in één enkel middelpunt der alwetendheid. Er is slechts één Orde. Haar einddoel is haar eerste geheim, en haar ontstaan benevens de middelen tot hare werkzaamheid Jieur tweede.

FREIMAURERBIBLIOTHEK, 7tes TEXT:

Eine einzige Kette umschlingl das ganze, nun so ungeheuer ausgedehnte Gewebe aller geheimen Grade und Systeme des Erdbodens. In einern einzigen Mittelpunht der Allwissenheit flieszen alle zusammen. Es ist nur ein Orden. Seine Bestimmung ist sein erstes Geheimnist und seine Entstehung nebst den Mitteln seiner Wirksamkeit sein zweites.

Geciteerd bij Eckert, Der freimaurer-Orden, p. 125, 126.

Nu moet moet men ook hier niet vergeten, dat de practijk niet altijd de theorie dekt. In weerwil van hare betuigingen, dat zij geen rassen-onderscheid kent, vertoont de Vrijmetselarij zelfs in het vooruitstrevende en democratische Noord-Amerika het verschijnsel, dat de blanke BBr.\ niet met de gekleurde in dezelfde werkplaatsen willen arbeiden, zoodat men daar afzonderlijke Loges voor negers en kleurlingen heeft.

Evenmin als tot bepaalde nationaliteiten beperkt de Vrijmetselarij zich, in hare beginselen, tot belijders van een bepaald geloof of van bepaalde kerkgenootschappen of richtingen:

No. 142.

TRACÉ DES TRAVAUX DE LA GRANDE FÊTE SOLSTICIALENATIONALE, célébrée par le Gr.*. O.', de Belgique, le 24e J.\ du 4e M.\ 1'An de la Ve.'. L.'. 5854.

TEXT:

.. . un fait qui, pour nous, est un principe, c'est que la Magonn.-. est universelle; c'est que la Maconn.\ est une; c'est qu'il n'y a pas de MaQ.\ Beiges, Francais ou Allemands, Catholiques, Protestants ou Israélites. Nonl la Magonnr. ne connait pas ces qualifications; c'est une institution cosmopolite; elle appartient a tous les pays, d tous les cultes ... Cette institution a des régies, des principes, des statuts qui sont universels; dans ces

VERTALING:

Voor ons staat het als een beginsel Vast, dat de Vrijmetselarij universeel en één is, dat er geen Belgische, Fransche of Duitsche, Katholieke, Protestantsche of Israëlietische vrijmetselaren zijn. Neen, de Vrijmij.'. ként die onderscheidingen niet; ze is eene wereldinstelling; ze behoort tot alle landen, tot alle gezindten... Die instelling heeft regels, beginselen, statuten van algemeenen aard; die statuten gelden evenmin in 't bijzonder voor België