is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij, vrijmetselaren, zijn maar een Nous autres, Francs-Magons, nous ne

kleine groep onder de burgers van sommes qu'un petit groupe parmi les

Nederland, maar deze groep kan in habitants de la Hollande. mais dans

die dagen de kern worden van groote ces jours ce groupe pourra devenir le

groepen van gelijkgezinden, die een- noyau de grands centres de congénères

drachtig optrekken om den plicht te qui marchent è 1'unisson pour faire leur

doen. Laten wij één ding niet ver- devoir. N'oublions pas une chose: il

geten: het gaat om onze eigen zaak. s'agit de notre propre cause. En projet,

Voor een groot deel is, tn opzet, de la concentration a été pour une grande

concentratie werk van de Vrijmelse- partie 1'oeuvre de la Franc-Magonnerie. laren geweest.

Geciteerd door baron Van Wijnbergen, Hand. d. S/.-Gen., 1913-14, II, p. 460.

No. 176.

*Br.\ F. LIEFTINCK, Handelingen der Staten-Generaal, 1913-14, II, p. 662. TEXT: TRADUCTION:

Ik geef gaarne den broeders de eer, Je rends volontiers aux Frères 1'hondie hun toekomt, dat zij de voovberei- neur qui leur revient, savoir qu'ils ont ders zijn geweest voor deze verkie- été les préparateurs de ces élections-ci. zingen.

Woorden, uitgesproken in de Tweede Kamer, zitting van 9 December 1913.

In hunne soberheid zijn deze aanhalingen welsprekend.

In België.

Ook voor de Belgische Vrijmij.'. bestond de oude geschreven regel, dat zij •zich niet met politiek mocht bezig houden. Ze heeft er zich niet ernstig aan gestoord. Reeds omstreeks de helft der XlXe eeuw getuigde een der coryphaeën van de Belgische Vrijmetselarij, dat het genootschap altijd politieken wachtdienst had gedaan:

No. 177.

TRACÉ DES TRAVAUX DE LA GRANDE FÊTE SOLSTICIALENATIONALE, célébrée par le Gr.*. Or.\ de Belgique, le 24e }.'. du 4e M.\, 1'An de la Ve.\ L.\ 5854.

TEXT: VERTALING:

Quand j'interroge le passé de notre Als ik het verleden van onze Instelling Institution, n'y vois-je pas que ld naga, zie ik dan niet, hoe de Vrijmet-