is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nisz der Gesetze sowie auf dem Vertrauen und der Achturig, welche die Logenmitglieder gegen die von ihnen gew&hlten Beamten hegen.

ten alsook op het vertrouwen en de achting, welke de Logeleden den door henzelf gekozen ambtsdragers toedragen.

Maar de Vrijmetselarij eischt van hare volgelingen meer dan eenvoudige gehoorzaamheid : het moet eene onderdanige, een toegewijde en nooit-talmende gedweeheid zijn;

No. 195.

THE BOOK OF CONSTITUTIONS, ch. IV:

TEXT:

These rulers and governors supreme and subordinate, of the ancient lodge, are to be oberjed in their respective stations by all the brethern, according to the old charges and regulations, with all humility, love and alacrity.

VERTALING :

Deze leiders en bestuurders, de hoogere zoowel als de lagere, van de oude Loge moeten in hun verschillende functiën gehoorzaamd worden door alle broeders, naar luid van de oude statuten en reglementen, in alle nederigheid,

liefde en spoed.

Geciteerd in „La Franc-Mafonnerü," par Aug. Onclair, p. 307.

Onder zulke omstandigheden is uit den aard der zaak de rol, welke niet enkel het bestuur eener nationale maar ook dat eener locale ma?.'. organisatie te vervullen heeft, van overwegend belang tegenover de leden. De besturen erkennen hunnerzijds weder dengene, die met het voorzitterschap belast is, als hoofd, en zoo leidt het in de practijk ertoe, dat de mag.*, president — hij sta dan aan t hoofd van een Groot-Oosten, een Grootloge of een eenvoudige plaatselijke Loge — ten aanzien der hem onderhoorige leden eene ongewone machtsbevoegdheid krijgt. Ma?/, schrijvers erkennen dit ronduit:

No.

♦DE VRIJE METSELAREN, door

TEXT:

De Vrijmetselarij vindt die kracht van samenhang ... in eene tucht, welker gestrengheid door allen gewild is; in eene onderwerping aan den Voorzitter, waarvan men het overeenkomstige in geen andere vereeniging aan-

196.

P. Tempels, p. 34:

TRADUCTION:

La Franc-Ma?onnerie trouve cette fbrce de cohésion ... dans une discipline dont la sévérité est voulue par tous; et dans un assujettissement au président, dont on ne trouve 1'analogie dans aucune autre union.