is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Br.-. GARIBALDI GUISEPPE in 1882 te Caprera, op 75-jarigen leeftijd het E.-.O.\ ingegaan.

Het Groot-Oosten der Nederlanden bracht in zijne Vergadering van 18 Juni 1882 eene warme en welsprekende hulde aan de nagedachtenis van dien grooten en edelen Broeder, dien held zonder zelfzucht en zonder vrees of blaam, den man wiens leven „als een heldendicht was".

Le F.-. JOSEPH GARIBALDI entra dans 1'Orient Eternel, a lage de 75 ans, en 1882, a Caprera.

Le Grand-Orient des Pays-Bas, dans sa réunion du 18 juin 1882, consacra un hommage éloquent et enthousiaste a Ia mémoire de ce grand et noble Frère, eet héros sans égoïsme, san* peut et sans reproche, 1'homme dont la vie fut „comme un poème épique."

Bij al haar doen en laten kan de Vrijmetselarij een groote mate van geduld en voorzichtigheid niet ontzegd worden. Tot eene revolutionnaire beweging zal zij hare leden niet licht laten overgaan, wanneer het terrein tiet voorbereid, de tijd niet gunstig, de kans van het bereiken van elk, zelfs aanvankelijk succes uitgesloten is. Dan we*t zij te berusten en haren tijd af te wachten; dan keurt ze voorbarigheden als inopportuun af:

No. 233.

* WEEKBLAD VOOR VRIJMETSELAARS, 17 Sept. 1882, blz. 315.

TEXT:

Opstand tegen dingen, die niet te veranderen zijn, is zwakheid; opstand tegen datgene, wat wel te veranderen is, is plicht.

TRADUCTION:

La révolte contre ce qu'on ne peut changer, est une faiblesse; la révolte contre ce qu'on peut changer est un devoir.

Maar haar naaste doel: het vervangen van haar onwelgevallige gouvernementen door haar toegedane Staatsbesturen, — ter voorbereiding van haar groote einddoel, waarover in het derde gedeelte van dit werk — verliest de Vrijmetselarij nooit uit het oog. Haar strijd gaat „tegen de Jesuïeten". Onder deze formule moet men niet zoozeer verstaan, dat zij de door Ignatius van Loyola gestichte internationale Societeit van Roomsch-Katholieke priesters tot bijzonder doelwit van haar tegen-actie heeft; men zie er veeleer een symbolische aanduiding in van de dogmatisch-opgevoede, hiërarchisch-bestuurde, orthodox-denkende massa, welke in genoemde Societeit wel een harer meest typeerende culminatie-punten vindt. Het waren de mannen van die richting we ke de Tempeliers-orde ontbonden, tegen de alchymisten optraden, de afwijkingen der bouwgilden van hun orthodoxe statuten tegengingen, — en het zijn nog de mannen van die richting, welke de Vrijmetselarij niet aan het nooid der moderne Staten wenscht: