is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 234.

RIVISTA DELLA MASSONERIA ITALIANA, 1886, p. 268:

TEXT:

E necessario che gli uomini messi al Governo degli Stati o sieno nostri fratelli o perdano il potere ... Strappiamo dunque ai Gesuiti quegli uomini, che, per essere stati dalla loro sorte posti troppo in alto, possono molto nuocere e molto giovare alla causa del bene.

Geciteerd in Giuseppe Mazzitti, Gruber, p 82.

VERTALING:

Het is een vereischte, dat de mannen, die aan het hoofd der Staten staan, ofwel onze broeders zijn ofwel hun macht verliezen.... Laten we den Jesuïeten dus de mannen ontnemen, die, door het lot te hoog verheven, de goede zaak evenzeer schade als voordeel berokkenen kunnen.

* * *

De verleiding lokt hier de pen, om te gaan schrijven over de revolutionnaire rol, die de Vrijmetselarij als zoodanig, en die Vrijmetselaren al of niet als zoodanig, in den loop der geschiedenis sedert 1717 hebben gespeeld. Een dergelijke uitweiding zou echter aan de eenheid van dit werk schaden, dat een handboek beoogt te zijn, hetwelk een algemeen, summier begrip van het gisteren, het heden en het morgen der Vrijmetselarij tracht te geven. Het onderhavige hoofdstuk met name moet zijn kader niet willen overschrijden; het moet het revolutionnair karakter der Vrijmetselarij vaststellen, meer niet. Een compleet historisch overzicht van de rol, door de Vrijmetselarij in de revolutionnaire bewegingen van de jongere geschiedenis gespeeld, zou een apart boekdeel vereischen. Trouwens, er bestaat over deze stof een werkje, door een Nederlander in de Fransche taal geschreven, en dat, hoewel beknopt en uiteraard niet tot den jongsten tijd bijgewerkt, alleszins lezenswaardig mag geacht worden, en dat van magonnieke zijde zelve geprezen werd in de volgende bewoordingen:

No. 235.

*MAgONNIEK WEEKBLAD, 5

TEXT:

Ja, de Orde heeft veel gedaan.

Wilt ge u daarvan overtuigen?

Leest dan: ISaction de la Franc-Magonnerie dans Vhistoire moderne, par Alphonse Brouwers ... en het zal u blijken, dat de schrijver... in elke beweging dezer eeuw, van a{ de groo-

Juni 1893, p. 379:

TRADUCTION :

Oui. 1' Ordre a fait beaucoup. Vou-

lez-vous vous en convaincre ? Lisez alors „L'action de la Franc-Ma^onnerie dans 1'histoire moderne", par Alphonse Brouwers.... et vous verrez que 1' auteur... sait vous montrer les F.'. M.\ comme les premiers instigateurs