is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te revolutie van 1789, de V.-.M. •. ais dans chaque évolution de ce siècle de

irhebTt^rkZlt Tklrentol ^ réV°1Uti°n de,1789-'

gelezen ze/ceren trots lu eet ouvrage non sans quelque flerté.

Deze woorden xijn geschreven door Br,. A. L. Schmidt Jr.. v,. mr/. van de loge Hiram Abiff.

, ®?.,loop van 5^ hoofdstuk volgen eenige aanteekeningen, waarmee men zich althans eene kenschetsing kan vormen van de lijn. die de vSjmeLErS

i^jsss^stTen 9oeden verstande iaa— •«-=

den mon?r-hSkSbeWe9in9en sinds 1789 Waren' bi>na zonder uitzondering, tegen oleeaTdeel ïZ re9eenngsvorm gericht. Wanneer de Vrijmelselarij daaraan i , nemen, en een mag.-, schrijver de aanwijzing van het feit met tr0tS wekt dit den indruk, dat het standpunt der Vrij-

ötSn1 el'S™ koningschap bezwaarlijk er een kan zijn van onbi.

Vrage : bevestigt of weerlegt de mag.', litteratuur — niet zooals ze hier of gehouden'wordt* —'dien indruk Yd' Iooals " BBr.-. voor-

monarchalen regeenngsvorm aantreft, zoodat men zonder persoonlijke aeaevens v,™°dM±i' rï' ^ y*~ï is. zonder meer als anti-dyMstiek mag dood-

««te ontkennen, dat men die roya-

iistiscne cür.. meestal ofwel in de Blauwe Vrijmetselarij — de laaere araden alzoo — ontmoet ófwel in de rangen van die mag.*, korpsen welke bii de }" fr°at.10naIe Vrijmetselarij in den roep van achterlijkheid staan.

ÏÜSMS31 Strekkin9 der Vriimetselarij gericht naar eén doeldeel vanuit li L. ï S re9eerm9svorm moeilijk vereenigbaar is. Het laatste oonLwfw 1 ,Zal d,enaangaande nadere opheldering brengen. Voor het r kW ° vol,staan met het constateeren van het feit, dat de Loae t^Ga°S1S- hare wetenschap in strijd acht met het beginsel van het eenhoofdig gezag in het Staatsleven: y en

No. 236.

SEpK?£AD VOOR ^METSELAARS, verkiezingsnummer. * Juni 3?*^: . , TRADUCTION:

Tegenover de aanwijzingen, dat de Loge het koningschap ongunstig gezind is.