is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers, in den hedendaagschen tijd leeft ook onder de moderne, materiëel beschaafde volken de antieke duivelvereering weer op. Wie hieraan twijfelt, leze o.a. La-bas van K. Huysmans en Devil worship in France, van Waite; er bestaat op dit punt reeds een vrij uitgebreide litteratuur.

In 1895 vervolgde mej. Lucie Claraz, uit Freiburg, een te Parijs verschijnend weekblad voor de rechtbank aldaar, wijl zij door het orgaan met name was aangewezen als deelhebster aan Satanistische practijken. De Parijsche correspondent van een der Amsterdamsche bladen ') maakte daarvan d.d. 11 December gewag en voegde er aan toe:

„Dit zal onzen lezers vermoedelijk onzin lijken. Toch is het een feit, dat op onderscheidene plaatsen zulke eerediensten worden gevierd met begeleiding van ceremonieën, welke in alle bijzonderheden beschreven zijn door den Heer Huysmans, den Heer Jules Bois en andere schrijvers. Er bestaat een moderne litteratuur over dit overoude onderwerp van den Heksensabbat, en het proces van Mejuffrouw Claraz is veel minder een anachronisme, dan men wellicht meenen zou."

Een Engelsch weekblad *) schreef niet lang daarna:

„That there is in France a sect devoted Dat er in Frankrijk een secte bestaat, to the worship of LUCIFER, as the toegewijd aan de vereering van LUCIchampion of rebellious humanity, is, F ER als kampioen van het opstandige we believe, a well-attested fact." menschdom, is naar onze meening een

vaststaand feit.

Persoonlijk heeft schrijver dezes ter tentoonstelling van den Rotterdamschen Kunstkring in October 1896 geëxposeerd gezien:

le een teekening van Henry de Groux, voorstellende den gekruisten Christus, boven wien nachtraven aanfladderen. Aan den voet van het kruis dwarrelen wilde beesten. Alles is duister. Alleen uit den top van den Eiffeltoren op den achtergrond flitst een lichtstraal naar beneden, voor, op het kruis. 2e. Eene vliegende, naakte, horizontale vrouwenfiguur; koperroode schitterlijnen, gegrift in een groenig patina. Daaronder het woord 'EPINNY2.*) 3e. Van Ensor, een Christus, gekruist, aangegrijnsd door figuren met doodskoppen, satertronies enz. Eene krabbe kruipt naar de zijdewonde. Boven de linkerhand zit een vampyr op den kruisarm, in gehurkte houding, met het achterdeel boven de handwonde.

Deze beschrijvingen zijn niet uit de herinnering opgeschreven maar gecopiëerd naar de nog voorhanden aanteekeningen, door mij ter plaatse zelve gemaakt. In zijne recensie over de tentoonstelling zeide een der Rotterdamsche dagbladen, )

') „De Telegraaf," 13 December 1895, Ochtendblad, le pag.

») .7he Tablet," Oct. lOth, 1896, p. 566.

a) Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 Oct. 1896, Eerste blad C, pag. 1, kolom 3.

*) Erinnys, de eerste der Furiën.