is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwelijks waren de Groote Revolutie, die de leuze van algemeene menschenmin, en het Napoleontisch tijdperk, dat de wegvaging der staatkundige grenzen verheerlijkte, achter den rug, of er werd, zij 't ook in gesluierde taal, gezinspeeld op de rol, die de Vrijmetselarij zich in de wereld had toegedacht:

No. 289.

ZEITSCHRIFT FÜR FREIMAUREREI, als Manuscript für Brüder ge-

druckt, Wilhelm Blumenhagen, 1828, p. 320 v.v.

TEXT: VERTALING:

Der Orden hat seine Kindheit, seine De Bond heeft zijn kindsheid, zijn Jünglings\ahre vollendet. Er ist ein jongelingsjaren achter zich. Hij is een Mann geworden, und ehe sein drittes man geworden, en alvorens zijn derde Saculum zu Ende lauft, wird die Welt eeuwfeest aanbreekt, zal de wereld erkennen, dasz und wie er gewor- inzien, wat hij geworden is, en hoe!... den l... Und wenn die ganze Welt En als dan de heele wereld de Bondsdes Ordens Tempel ist, der Azur des tempel is, het azuur des hemels zijn Himmels sein Dach, die Pole seine dak, de polen zijne muren, en kerk en Wande, und Thron und Kirche seine troon zijne zuilen, — dan zullen zelfs Pfeiler — dann werden die Machtigen de grooten der aarde zich buigen, aan der Erde selber sich beugen und uns óns latende de wereldheerschappij en die Weltherrschaft lassen und den aan de volkeren de vrijheid, die wij Vólkern die Freiheit, die wir ihnen hun toebereiden! .— Nog ééne eeuw bereiten! — Nur noch Ein Jahrhun- slechts schenke ons de Wereldbeheerdert schenke uns der Weltenmeister scher, — dan zullen wij zijn aan het — dann sind wir am vorgezeichneten beoogde doel, en zullen de volkeren Ziele und die Völker suchen ihre Für- hunne vorsten slechts onder de gesten nur unter den Geweihten. wijden zoeken,

Geciteerd in der Freimaurer-Orden, Eckert, p. 268—269.

Het woord „Fürsten" behoeft hier niet noodzakelijk verstaan te worden in de beteekems van „gekroonde hoofden": het kan ook den zin hebben van principes, first.

De eeuw, waarvan de slotregels van dit citaat spreken, is inmiddels verstreken.

Is de Vrijmetselarij thans haar doel naderbij? We zullen dit nader bezien.

* *

Bij de wisseling van de XIXde en XXste eeuw kwam er in Amerika van maijonnieke zijde een geschrift uit, waarvan ook in ruimeren kring in Nederland kennis werd gekregen door de vertaling daarvan^ onder den titel «Pit en Merg van de Eindigende en de Komende Eeuw enz. Het vlugschriftachtig boekje trok weinig de aandacht; het bevatte tal van hoogdravendlijkende, orakelachtige zinsneden, die den indruk maakten weinig te verschihen van den oratorischen en pathetischen klinkklank, dien men in menig geschrift der buitenlandsche ma<£.'. propaganda-lectuur aantreft.