is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zit voor den goeden lezer iets meer in dit citaat, dan er letterlijk in staat uitgedrukt. „Gelijk er een natuurrecht bestaat,"... „zoo bestaat er ook een natuurgodsdienst," is men onwillekeurig geneigd te lezen. Het wordt niet gezegd, maar het wordt vrij duidelijk geïnsinueerd. Wie er aan twijfelt, op welke wijze de Vrijmetselarij den „natuurgodsdienst" beschouwt, herleze de citaten nos. 262 en 263.

In elk geval staat buiten twijfel, dat de Vrijmetselarij, die de maatschappij wil modelleeren op haar eigen leest (zie citaat no. 288), die voor een geordende maatschappij een burgerlijk èn een godsdienstig element noodwendig acht (zie cit. no. 309), die de wereld tot éene universaliteit wil omvormen (zie cit. no. 293), bijgevolg ook een magonnieken wereld-godsdienst wil. Ze kan niet anders, wil ze consequent zijn, en... de Vrijmetselarij als zoodanig heeft nog nooit van inconsequentie in hare groote opmarsch-lijn blijk gegeven. Met volle openhartigheid mocht een mag.', schrijver van beteekenis dan ook zeggen:

No. 314.

HISTOIRE DES TROIS GRANDES-LOGES DE gONS EN FRANCE, par le F,-. Rebold, p 37:

TEXT: VERTALING:

Quand Vidée dépouillée du symbole reluira ausc regards de Vintelligence dans son éclatante nudité, quand la doctrine magonnique sera devenue la religion de tous les peuples, alors se

FRANCS-MA-

trouvera réalisé eet idéal sublime qui

est mystérieusement renfermé dans les symboles de la Franc-Magonnerie.

Wanneer eenmaal het denkbeeld, van symbolen ontdaan, in al zijn schitterende naaktheid voor het geestelijk oog zal glansen, — wanneer de magonnieke leer de godsdienst zal zijn geworden van alle volken, alsdan zal het verheven ideaal, dat zoo geheimnisvol in de zinne¬

beelden der Vrijmetselarij verborgen

ligt, zijne verwezenlijking vinden. Geciteerd in La Franc-Ma(onnerie, par A. Onclair, p. 8 en 9.

Het aangehaalde werk van Rebold is met het volgend schrijven vereerd :

GRAND ORIËNT DE FRANCE. Cabinet du

Grand-Mailre.

Paris le 22 Avril 1864.

T.\ C.-. F.-.

Selon vos désirs, noui vous autorisons a faire imprimer 1' Histoire des trois Gr.-. Loges des Francs-Masons en France, dont vous êtes 1' auteur. Un pareil ouvrage, fait avec le soin et 1' impartialité qui caractérise toutes vos oeuvres ma;onniques, ne peut être qu' un

GROOT-OOSTEN VAN FRANKRIJK.

Kabinet van den Grootmeester.

Parijs, 22 April 1864.

Z.-. W.\ Br.'.

Volgens uwen wensch machtigen wij u om de door u geschreven Geschiedenis der drie Fransche Groot-loges in druk uit te geven. Een dergelijk werk, samengesteld met de zorg en de onpartijdigheid, die al uwen ma^onnieken geschriften eigen zijn, mag niet anders dan een