is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom. .— zoo schrijft het blad — zullen wij niet „spotten met de Mozaïsche wetten, waarvan vele èene onvergankelijke waarde hebben. Verkeerd achten wij het echter de wetten, welker navolging in den letterlijken zin thans geen doel meer heeft, te beschouwen als de levenswetten bij uitnemendheid, en iederen Jood, welke de wetten niet meer in overeenstemming met de rede gevoelt, te behandelen als een atheïst. „Wij wezen er reeds in vroegere artikelen op, dat zich allerwege de behoefte openbaart aan een religieuze verheffing, dat men die verheffing niet meer vinden kan in den ouden vormendienst. Daarom is aaneensluiting van hen, die in deze richting voelen, dringend noodzakelijk. Dan zal op de puinhoopen van het oude Jodendom een nieuw Jodendom gesticht worden, een Jodendom, dat zich in de allereerste plaats tot taak zal stellen, de leer der algemeene broederschap in practijk te

brengen. Dat zal onze derde tempel zijn 1"

♦ *

*

Ziedaar dan twee samenwerkende krachten: de Vrijmetselarij, die op de puinhoopen van het dogmatische Christendom, het nieuwe Talmudisme dat op de puinen van het leerstellige Jodendom een nieuwe religieuze maatschappij wil stichten: de kerk der Humaniteit of van het vergoddelijkt Menschdom.

Uiteraard moeten deze strevingen in de meest heftige tegenstelling komen tot de opvatting dergenen, die de Christelijke maatschappij niet vernietigd maar behouden, niet vervangen maar gelouterd en verbeterd willen zien. De botsing der gedachten is hier onvermijdelijk, onontkoombaar, en 't zou eene onnatuurlijkheid zijn, als twee zulke electrische polen in eikaars nabijzijn konden bestaan, zonder dat er vonken sprongen.

Indien er onder de Joden en niet-Joden zijn, die nog aan de komst van een Messias gelooven, dan is 't veelal aan een stelsel, niet aan een persoon, dat door hen gedacht wordt. Zooals van den anderen kant door velen wordt aangenomen, dat met „den Antichrist," waarvan de Schrifturen spreken, zoo goed een stelsel als een individu bedoeld kan zijn.

Onder dit opzicht is het volgende citaat merkwaardig:

No. 321.

•JAARBOEKJE VOOR NED. VRIJMETSELAREN, 5895. bl. 239:

TEXT: TRADUCTION:

De Christus van den nieuwen tijd, Le Christ de 1 ere nouvelle Die ons bevryden zal en richten, Nous libérera et jugera.