is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD

Onze taak is hiermede afgeloopen.

Oorsprong, werkwijze, doelwit van de groote Ma?onnieke Wereldorganisatie zijn — zij 't vluchtig — geschetst.

Een rustige beschouwing van 't geheel leidt tot de slotsom, dat zij, hare beginselen puttend uit het antieke Heidendom, ze in 't verborgen sleepend door het bloeitijdperk des Christendoms, ze in de naaste toekomst tracht te doen opleven in een wereldbeheerschend neo-Paganisme.

Indien voldoende belangstelling van het publiek in het onderhavig onderwerp blijkt, en tijd en omstandigheden het toelaten, zal wellicht na dezen nog een werk van schrijver dezes verschijnen, hier en daar toelichtend, aanvullend, afrondend.

Wie tot het welslagen daarvan wil medewerken, zou een nuttig werk doen, indien hij, magonnieke of anti-magonnieke boeken, tijdschriften, ritualen enz. bezittend, of ze in anderer bezit wetend, deze in bruikleen of anderszins zou willen doen toekomen aan ondergeteekende, die gaarne bereid is de daarop vallende kosten te vergoeden.

Ook de aanwijzing van openbare, klooster- of particuliere bibliotheken, waar ma^onnieke of anti-ma^onnieke werken, tijdschriften enz. zijn in te zien, zal zeer op prijs gesteld worden.

Bij de zorg, waarmee de Vrijmetselarij hare uitgaven buiten het bereik van profane blikken tracht te houden, is het eenige middel om de opèflbaarheid der wetenschap te dienen: de samenwerking van velen.

Het onderstaande is als post-adres voldoende.

JAC. P. VAN TERM

Maastricht.