is toegevoegd aan je favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Tempel, in de menschelijke ziel, waaruit voortspruit de Kracht van den eersten Opz.-., terwijl uit de vereeniging van beide ontbloeit de opperste Schoonheid hier op aarde, die de A.\ M.\ brengt door het ontsteken van het derde kleine Licht.

Hierin ligt al een aanwijzing, dat de geheele Wink.-. der kleine Lichten in het Westen behoort te staan en dat het derde Licht het toplicht moet zijn, zoodat die Wink.-. met de geopende beenen ter ontvangenis naar het Oosten moet zijn gericht evenals de Wink.-. op het Altaar waarmede hij in beteekenis ook volkomen evenwijdig loopt. De stand wordt dan (zie de teekening op het voorblad) met het toplicht in het midden van het Westelijk deel van het Tableau, de Lichten der W.\ en der K.\ in het midden van de Noordelijke en Zuidelijke zijden van het Tableau. Die beide laatste lichten markeeren dan de beide struikelblokken van de eerste reis van den Cand.\ bij den overgang van het Oosten naar het Westen en omgekeerd, den overgang van het stoffelijke naar het geestelijke en den teruggang bij zijn wederkeer naar het Westen.

Men wordt in deze opvatting versterkt door het oude rituaal van den derden graad, waarin door den A.\ M.\ wordt gezegd, als de Cand.\ op het Tabl.-. is neergeslagen en de krachten der beide Opzz.\ te kort schieten om den Cand.\ van het aardsche te verlossen: ,,Welnu Bbr.\, ik zal met U gaan van het Oosten naar het Westen, teneinde in het toppunt van den Winkelhaak onze vereenigde krachten te beproeven".

Dat toppunt is dus het punt van den A.\ M.\, het ligt in het Westen en dat kan niet anders dan op de bovengeschetste wijze, vooral omdat daarna volgt: ,,De A.\ M.\ gaat over het Tableau. Nevens den Cand.\ gekomen

steekt hij zijne hand onder het kleed " enz.

De Cand.-. wordt dan opgeheven uit het Westen, uit den top van den Wink.-. in het Westen waar zijn hoofd ligt, naar het Oosten.