is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geweten te treffen", doch ook toen is dat element in de andere graden niet verder uitgewerkt. Dit geschiedt wel in Amerika; daar wordt bij het binnentreden in den eersten graad de Passerpunt, in den tweeden graad een der beenen, in den derden graad de kop van den Passer op het hart van den Cand.\ geplaatst. Hierin is het symbool verklaard en blijkt de diepe zin van den Passer, symbool van het scheppende, het uitstralende Licht, gaande uit den Kop naar de punten.

In den eersten graad wordt de Cand.\ getroffen door dat Licht, in den tweeden graad gaat hij langs een der beenen opwaarts naar den oorsprong des Lichts, in de derden graad vereenigt hij zich met dien oorsprong, den Cirkel met Middelpunt dien de kop van den Passer vormt. Afgezien van deze ontwikkeling der passer-idee is het symbool dat in het oude rituaal werd toegepast, waarbij de A.\ M.\ na de gelofte van den geblinddoekten Cand.\ drie slagen op den kop van den Passer geeft om het Licht in zijn hart te doen binnendringen, van groote schoonheid. Men zou de idee weer kunnen invoeren in haar volmaakte Amerikaansche uitwerking door bij het binnentreden van den Cand.-. — of wel bij den aanvang der reizen — den P.\ in de opvolgende graden met punt, een der beenen en den kop op de borst der Candd.'. te plaatsen, waarbij in den eersten graad door den tweeden Opz.\ op den Passerkop drie slagen zouden kunnen worden gegeven.

De Cand.-. legt voor het Altaar de belofte af in de houding van diepen deemoed; de bewoordingen van de gelofte, zooals ze in art. 29 van de Ordegrondwet zijn vervat, zijn daarmee volstrekt niet in overeenstemming. Daar wordt gesproken van de Orde en niet van de K.\ K.\; de gelofte draagt een overwegend administratief karakter, geeft een beeld van de plaats van den nieuwen V.\M.\ in de organisatie. Als zoodanig is ze voortreffelijk en — waar ze in een publiek geschrift is vastgelegd — kan ze uit politieke overwegingen wel niet anders en beter luiden; dit neemt echter niet weg, dat ze op het oogenblik van groote wijding,