is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van volstrekt overgave van den Cand.-. aan het hoogste beginsel in en buiten hem, eenigszins nuchter en storend werkt.

Natuurlijk moet de belofte den Cand.-. van te voren zijn bekend gemaakt, zoodat hij — en daardoor wellicht de leider der receptie — niet voor verrassingen kome te staan.

De Cand.'. is tot het afleggen van de belofte uitdrukkelijk naar het Oosten gevoerd en wordt daarna even uitdrukkelijk weder naar het Westen, de aarde, teruggeleid. Dit is volkomen juist en in het Westen zal hij in de Broederketen den blinddoek zien vallen.

Over die Broederketen nog een enkel woord. Dit symbool is zoo schoon, juist op dit oogenblik der receptie, dat niemand het meer zou willen missen; toch is het als zoodanig geheel nieuw sedert 1865. Vóór dien tijd kwam de Broederketen wel voor, bijv. in het Zweedsche stelsel (en ook in hoogere graden), echter niet op dit moment doch bij de opening en de sluiting, opdat het Woord — voor iederen graad het Heilig Woord — uit het Oosten naar het Westen zou worden doorgegeven en wederom terug zou keeren naar het Oosten; de cirkelgang van het X Licht werd hiermede aangegeven. Maar bij het vallen van den blinddoek stond men niet in die keten doch in een boog, gevormd door alle Bbr.\ gewapend met een zwaard (en niet met een degen), dat gericht werd op het hart van den Cand.-..

Het was een lichtsymbool van uiterst diepe beteekenis, verborgen achter de exoterische schijnbaarheid van wraak bij het ontrouw worden aan de belofte van den V.'.M.v; de Cand.-. stond in het middelpunt van een lichtcirkel (waarvan ieder der zwaarden een flits beteekende) steunende op de beide kolommen J.\ en B.\ en ten toppunt hebbende de Troon, zooals het oude rituaal woordelijk zegt. Voorwaar, ieder mensch middelpunt van het naar hem uitstralende Licht, zoodra hij dat weet te zien!

Dit symbool van overgroote schoonheid heeft schipbreuk