is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mysticus is een bewuste vereeniging met God, en voor een Vrijmetselaar van deze school is de Vrijmetselarij bedoeld om het pad naar dat doel weer te geven, als t ware een plan aan te bieden dat aan de voetstappen van den zoeker naar God de richting zal aangeven.

Zulke bestudeerders stellen dikwijls meer belang in verklaringen dan in historische nasporingen. Zij houden zich niet in de eerste plaats bezig met het nagaan van een juiste afstammingslijn uit het verleden, doch meer met het zoodanig leiden van het door de symbolen der Orde aangegeven leven, dat zij de geestelijke werkelijkheid kunnen bereiken waarvan die symbolen de afschaduwing zijn. Zij houden het er echter voor, dat de Vrijmetselarij tenminste verwant is aan de oude Mysteriën, welke voor precies hetzelfde doel dienden, namelijk: den mensch een pad te bieden waarlangs hij God zal kunnen vinden. Daarom betreuren zij het feit dat de meesten onzer hedendaagsche Bb. de heerlijkheid van hun Ma^onnieke erfenis zoozeer vergeten zijn, dat zij de oude riten tot niet veel meer dan ledige vormen hebben laten worden. Een welbekende vertegenwoordiger van deze school is Br. A. E. Waite, een der hoogststaande Magonnieke geleerden van den dag en een gezaghebbende op het punt van de geschiedenis der hoogere graden. Een andere is Br. W. L. Wilmshurst, die eenige prachtige en diep-geestelijke verklaringen van de Ma^onnieke symboliek heeft geleverd. Deze school doet veel om de mannelijke Vrijmetselarij te vergeestelijken, en de diepere eerbied voor onze mysteriën, welke steeds meer aan den dag treedt, is zonder twijfel een der teekenen van haar invloed.

De Occulte School.

De vierde school van opvattingen wordt vertegenwoordigd door een steeds toenemende groep