is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

studeerenden in de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, welke geleidelijk ook uit de mannelijke Vrijmetselarij aanhangers aantrekt. Daar een harer voornaamste en kenmerkende grondstellingen is: de sacramenteele doeltreffendheid van het Magonnieke ceremonieel wanneer het behoorlijk en wettig verricht wordt, kunnen wij haar wellicht niet ten onrechte betitelen als de sacramenteele of occulte school. Het woord ,,occultisme" is veelal verkeerd begrepen; het kan omschreven worden als studie van en kennis omtrent de verborgen zijde der natuur door middel van vermogens welke in alle menschen aanwezig, doch bij de meerderheid nog sluimerend zijn — vermogens welke in den bestudeerder van het occultisme kunnen worden opgewekt en geoefend door middel van langdurige en zorgvuldige tucht en meditatie.

Het doel van den occultist is — niet minder dan van den mysticus -— bewuste vereeniging met God, doch de methoden om daartoe te geraken zijn verschillend. Het doel van den occultist is: die vereeniging tot stand te brengen door middel van kennis en van wilskracht, den geheelen aard — stoffelijk, emotioneel en verstandelijk — zoodanig te leiden en te oefenen dat hij een volmaakte uitdrukking wordt van den goddelijken geest in ons en gebruikt kan worden als een doeltreffend werktuig in het groote plan dat God heeft gemaakt voor de evolutie der menschheid, hetwelk in de Vrijmetselarij wordt voorgesteld door het bouwen van den heiligen tempel. De mysticus daarentegen streeft meer naar een extatische vereeniging met die hoogte van het goddelijk bewustzijn welke zijn trap van ontwikkeling in de evolutie hem in staat stelt te bereiken.

De weg van den occultist leidt langs een graadsgewijze gerangschikte reeks treden — een pad van Inwijdingen —■ welke opeenvolgende uitbreidingen