is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bewustzijn en graden van sacramenteel vermogen verleenen. De weg van den mysticus is dikwijls meer persoonlijk van aard, een „vlucht van den enkele naar den Enkele," zooals Plotinus het zoo prachtig uitdrukte. Voor den occultist is het precies in acht nemen van een bepaalden vorm van groot belang, en door het gebruik maken van ceremonieele magie schept hij een voertuig waardoor het goddelijk licht naar omlaag getrokken en alom verbreid kan worden tot het helpen der wereld, waarbij hij den bijstand van Engelen, natuurgeesten en andere bewoners der onzichtbare werelden te hulp roept. Daarentegen bestaat de werkwijze van den mysticus uit gebed; hij geeft niets om vormen, en hoewel ook hij door zijn vereeniging met het goddelijk Leven een kanaal er voor is, schijnt hij mij toch toe het groote voordeel te missen van de collectieve poging welke door den occultist gedaan wordt en welke zoozeer wordt versterkt door de hulp van de hoogere Wezens wier tegenwoordigheid hij inroept. Beide paden voeren naar God; het eerste zal onweerstaanbaar spreken tot sommigen van ons, het tweede weer tot anderen. Dit is grootendeels een zaak van den Straal waartoe wij behooren. Het eene is meer naar buiten gekeerd in dienst en offering, het andere meer naar binnen in contemplatie en liefde.

De Kennis van den Occultist.

Dus leert de bestudeerder van het occultisme de in hem latent aanwezige vermogens op te wekken en te bekwamen voor wetenschappelijk gebruik; door middel er van is hij in staat veel meer te zien van de ware beteekenis van het leven, dan de mensch wiens gezichtsveld beperkt is door de stoffelijke zintuigen. Hij komt te weten dat iedere mensch in inwezen goddelijk is — in waarheid een vonk van Gods vuur — en zich geleidelijk ontwikkelt, een toekomst van heerlijkheid en