is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle kwaad en tot een werkelijke kracht aan de zijde van het goede te maken. De overheerschende kleur van dezen invloed is een „bleu électrique' (de kleur van den Eersten Straal, welke geheel verschillend is van het blauw der symbolische of Blauwe Loges) met goud omrand en met flauw het rose van den 18°. Aan dezen graad zijn ook groote blauwe Engelen van den Eersten Straal verbonden, die hun kracht aan den ridder verleenen, ongeveer zooals de karmozijnroode Engelen de Uitmuntende en Volmaakte Bb. van het Rozekruis bijstaan. Een hoogere soort van dezelfde energie wordt overgebracht in wat wij tegenwoordig den Zetel van den Souvereinen Commandeur zouden noemen, die het vermogen heeft de sacramenteele genade van den graad aan anderen over te dragen.

Witte Vrijmetselarij in de Mysteriën.

Het hoogste en laatste der groote sacramenteele vermogens van de Mysteriën welke aan ons zijn overgebracht, is het vermogen dat tegenwoordig verleend wordt in den 33°, dien van den Souvereinen Groot Inspecteur-Generaal. In het oude Egypte waren er, in den tijd toen ik het kende, slechts drie die bekleed waren met het equivalent van dien oppersten graad, namelijk de Farao en twee anderen, die met hem een verborgen driehoek vormden welke het middelpunt was van het geheele stelsel der Mysteriën en tevens het kanaal voor het Verborgen Licht van de Witte Loge welke er achter stond. Deze drie waren allen hooge Ingewijden van de Groote Witte Broederschap, en de Farao bezat een nog hooger vermogen dan gewoonlijk in den 33° gegeven wordt, namelijk dat van een Gekroonden en Gezalfden Souverein.

Van de Bb. dezer hooge Orde kan gezegd worden, dat zij van een begrip der goddelijke rechtvaardigheid gevorderd waren tot de uit kennis voortspruitende