is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik van het vermogen wordt gemaakt, berust in handen van den Br. alleen, want het gebruiken van het vermogen zooals het behoort vereischt een hooge geestelijke ontwikkeling en een leven van voortdurende nederigheid, waakzaamheid en dienst. Indien hij er een beroep op doet ten dienste van anderen, zal het krachtig en liefelijk door hem stroomen tot het helpen der wereld. Indien hij het vermogen verwaarloost, zal het sluimerend blijven en worden de verbindingen niet gebruikt; dan zullen Zij die er achter staan Hun blik van hem afwenden en dien richten op anderen die het meer waard zijn. Het vermogen van den 33° is een ware zee van heerlijkheid en kracht en liefelijkheid, want het is het vermogen van den Koning Zelf, den Heer die op aarde regeert als Stedehouder van den Logos van eeuwigheid tot eeuwigheid.

De Treden van het Occulte Pad.

Achter heel den prachtigen opzet der Egyptische Mysteriën stond steeds, in stilte en verborgenheid, de Loge van de Groote Witte Broederschap van dat land; zij behoedde de Mysteriën en gebruikte ze als een kanaal voor het Verborgen Licht, doch zelfs haar bestaan was niet bekend aan allen die buiten de geheime kringen bleven. De Broederschap zocht tot het opnemen in haar gelederen slechts hen uit, die voldaan hadden aan de aloude voorwaarden waaraan alle candidaten voor dien hoogen graad onderworpen waren; de vereischten er voor waren neergelegd in Deel I van het handboek voor occult onderwijs dat thans Licht op het Pad wordt genoemd en de leering van de Egyptische Loge weergeeft. Daarom werden gewoonlijk candidaten uitgekozen uit de Bb. die het hoogere onderricht genoten hadden en zich door vele jaren van meditatie, studie en dienst hadden voorbereid. Toch gebeurde het soms wel, dat voor Inwijding iemand