is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals de dubbele bijl, het heilige karakter van het voorwerp aangeven; de ritueele beteekenis komt nog meer uit door de duiven op de punten der heilige horens. Wanneer wij deze afbeeldingen van Minoïsche heiligdommen bekijken, moeten wij bedenken dat op de plaat de zijmuren van de kamer in vlak gebracht en niet in perspectief geteekend zijn, zoodat wij in gedachte de twee zijvlakken van de afbeelding van het altaar naar voren moeten omvouwen om een voorstelling van drie muren van een altaarkamer te krijgen. In de verschillende afbeeldingen zijn —- zooals te zien is in Plaat IV, 2 en 3 — de vloeren aan den voet der zuilen geplaveid met zwarte en witte vierkanten, gelijk aan den mozaïeken vloer van de Vrijmetselaarsloge.

In de Minoïsche heiligdommen zagen wij tot dusverre: den zetel van den Hiërophant of Meester aan één kant, de banken voor de broeders langs de muren en drie heilige zuilen als voornaamste meubileering van den tempel, met in het midden een mozaïeken vloer van beurtelings donkere en lichte vierkanten. Verder vinden wij in sommige modellen van tempels aan één zijde van de kamer twee naast elkander staande zuilen; deze zelfde schikking werd ook ontdekt bij de twee zuilen welke in de uitgegraven crypt in het paleis van Minos staan (zie Plaat V, 1). Van deze crypten zegt Sir Arthur Evans:

,,Er zijn duidelijke bewijzen, zooals hieronder aangetoond wordt, dat zulke crypten met zuilen voor een godsdienstig doel dienden en in betrekking stonden tot een er boven gelegen tempel welke eveneens van zuilen voorzien was. Nauwelijks valt te betwijfelen, dat wij hier te maken hebben met de overblijfselen van een belangrijk heiligdom, gelegen tegenover de binnenste zeepoort van het paleis."1)

x) Aangehaald werk, blz. 404.