is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze predikers werden uit de Levieten gekozen en uitgezonden om de diepere leering in populairen vorm te verkondigen. Het is waarschijnlijk dat vele der grootere Joodsche profeten -— Jesaja, Jeremia, Ezechiël en anderen — behoorden tot een lateren ontwikkelingsvorm van deze scholen, doch zij waren altijd ietwat pessimistisch in hun beschouwing, al hebben sommigen hunner zonder twijfel bij hun visioenen een hoog peil van bewustzijn bereikt. Hun wijze van werken schijnt daarin bestaan te hebben, dat zij zich opwerkten tot een staat van geweldige geestvervoering en dan omhoog keken naar een hooger gebied door een soort koker dien zij hadden weten te openen. Op deze wijze zag Ezechiël het visioen van de vier Koningen der elementen. Deze Grooten kunnen alleen duidelijk gezien worden met het gezicht van het geestelijk of nirwanisch gebied; het schijnt niet dat Ezechiël deze verheven hoogte rechtstreeks bereikte, doch in zijn geestvervoering kreeg hij haar te zien alsof hij van beneden af naar omhoog er een blik in wierp.

De Bouwers van K. S. T.

Een en ander zoowel van de innerlijke vermogens als van de Egyptische ritualen was trouw van geslacht op geslacht doorgegeven sedert de dagen van Mozes, totdat Koning Salomo op den troon van zijn vader David kwam. Er is eenige waarheid in de in den Bijbel bewaard gebleven overlevering, hoewel er overdrijvingen en fouten zijn in de verslagen welke tot ons zijn doorgedrongen en veel van de innerlijke beteekenis der symbolen in vergetelheid geraakt was. Koning Salomo schijnt een man geweest te zijn van aanzienlijke karaktersterkte en met eenige occulte kennis; de groote eerzucht van zijn leven was: zijn volk aaneen te smeden tot een krachtig en geëerbiedigd koninkrijk, dat in staat zou zijn een invloedrijke plaats in te nemen