is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het Westersche Rijk te vernielen overbleef werd volbracht door de niet minder barbaarsche invallers. Zoo bezweek de uiterlijke eeredienst van de goden van Griekenland en Rome; de Mysteriën werden teruggetrokken in onschendbare verborgenheid, welke onverbroken bleef tot na de Hervorming, toen de Kerk haar macht verloren had om allen, die niet tenminste voorgaven het eens te zijn met haar leerstellingen, te verbranden en te martelen.

Het Kruisen der Overleveringen.

Dit terugtrekken had tegelijkertijd in verscheidene landen plaats; zoo ontstonden verschillende overleveringen welke, evenals de mysterie-stelsels waaraan zij ontleend waren, aanzienlijk afweken in de bijzonderheden, hoewel zij steeds gegrond waren op een gemeenschappelijk plan. Door de eeuwen heen hebben deze overleveringen elkander voortdurend gekruist en herkruist, hebben zij elkander op allerlei verborgen wijzen beïnvloed, zijn zij door vele boodschappers van het eene land naar het andere overgebracht, zoodat de Vrijmetselarij, welke in de achttiende eeuw te voorschijn trad, het merk draagt van vele afstammingslijnen, van vele op elkaar inwerkende scholen van mystieke wijsbegeerte.

Achter al deze verschillende bewegingen, welke niet bekend waren dan aan de enkele discipelen die belast waren met het werk van het brandend houden van het heilige vuur gedurende de Duistere Eeuwen, stond de Witte Loge zelf. Zij moedigde al het goede er in aan en leidde en bezielde allen die zich voor dien invloed wilden openstellen.

Naarmate de tijd verliep is telkens en telkens de ware wijsbegeerte geleidelijk er uit vervaagd, en van tijd tot tijd hebben de adepten gebruik gemaakt van een gunstige gelegenheid om er iets van te herstellen .—