is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Nazareth, en liet kon daardoor een storm, zelfs een krachtigen storm, doorstaan.

Het was — wat trouwens nog het geval is — gegrondvest op oude rechten. Zijne verdedigers gevoelden zich sterk en meenden de opvattingen van den Grootmeester Nationaal te kunnen ontzenuwen.

Later werden de strenge opvattingen van br.-. Frederik contra het Rozenkruis, wat milder, zoodat hij later weder Grootmeester der Hooge Graden (het Rozenkruis) werd.

In elk geval kan men verzekeren, dat de stichting van de Afdeelingen van den U.-. M.-. Gr.-, gepaard ging met het uitspreken van hoogwaardeerencle woorden jegens de blauwe of symbolieke graden, zijnde die van Leerling, Metgezel en Meester, waarbij de Afdeelingen zich moesten aansluiten: want het ideaal van br.-. Frf.derik was steeds om, bij iedere loge, een afdeeling van den Meestergraad te voegen.

Den 28 Febr. 1797 te Berlijn geboren, werd de Prins den 2en Juni 1816, en dus 19 jaren oud, tot Grootmeester van de Ned. Vrjjmetselary benoemd, terwijl op den 3en Juni 1816 daaraanvolgende hem het Grootmeesterschap der Hooge Graden (Rozenkruis) aangeboden werd.

Op jeugdigen leeftijd werd hij dus reeds G.-. M.-. en vooraf zal er 'niet veel tijd en gelegenheid geweest zijn om zich te verdiepen in de vrijm.-., die door de revolutiedagen geheel en al op den achtergrond gedrongen werd.

Daarom is het eenigszins vreemd, dat br.-. Frederik reeds zoo kort. na zyne installatie blijken gaf, een uitgebreide mac.-. studie gemaakt te hebben, waarvoor een ander jaren arbeid noodig heeft.

H\j gaf zich evenwel druk aan die studiën over en bevond, dat het Mizraïmsche stelsel schromelijke verwarring veroorzaakte in het verleenen van graden.

Het kan niet anders dan dankbaar erkend worden, dat hij hiertegen den strijd aanbond, waardoor een einde kwam aan een chaos, die velen weidenkenden vrijmetselaren tegen de borst stuiten moest.