is toegevoegd aan uw favorieten.

Het testament van de stervende moeder der broeder-uniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare zonen en erfgenamen verdeelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar u op den eenigen Meester, Vader en Leidsman w ij zen, die in den hemel is (Mattheüs 23 : 8).

Wanneer gij u nu bij zulk een gemeente aansluit, waarin gij het ware Evangelie van Christus vindt, bidt Han voor haren vrede en zoekt haar in het goede op te bouwen, uitblinkende door uw goede voorbeeld alsook door innig gebed, opdat de toorn van den Almachtige, die rechtvaardiglijk over het geheele, tot zooveel dwalingen en scheuringen vervallen Christendom gekomen is, ten minste bij mij en u, mijne zonen tot stilstand wordt gebracht (2 Makk. 7 : 38).

14. Ook u kan ik niet vergeten, lieve zusters, protestantsche kerken, noch u, onze Moeder, van wie wij afstammen, roomsehe kerk! Gij waart onze moeder, maar gij zijt ons tot eene stiefmoeder geworden, ja, gij hebt u veranderd in een tijgerin, die het bloed harer kinderen slurpt. Ik wensch u toe, dat gij op uw hoogen leeftijd tot u zelf inkeert en boete doet en het Babel uwer gruwelen verlaat. Hiertoe laat ik u, als het u nog eenigszins van dienst kan zijn, mijn voorbeeld na: dat ik dien God, die in onze ellende aan ons dacht, de eere gegeven heb, en in het licht van zijn Woord wandelende, door zijne barmhartigheid uit de duisternis van uw afgodendienst uitgegaan ben. Indien gij echter geen boete doen wilt, zoo vermaak ik u niets dan den worm van een boos geweten binnen in u; daar buiten stel ik als getuigen tegen u het bloed mijner zonen en andere getuigen van Jezus Christus, die gij vermoord hebt tusschen den tempel en het altaar. Gij doet het voorkomen, alsof gij