is toegevoegd aan je favorieten.

Het testament van de stervende moeder der broeder-uniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare zonen en erfgenamen verdeelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geestelijke Jeruzalem zijt, en waarlijk gij zijt het, in zooverre gij gelijkvormig zijt aan het Jeruzalem, zooals het ten tijde der profeten en in de dagen van Christus en van de apostelen was. En hetgeen de Heer als getuigenis tegen hetzelve gesproken heeft, dit laat ik u als erfdeel: Jeruzalem, Jeruzalem, gij, die de profeten doodt en steenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uwe kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs eene hen hare kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen en gijlieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten (Mattheüs 23 : 37, 38). Dat is uw vonnis, gij Jeruzalem van het nieuwe Verbond! Wacht op de voltrekking! Uw zonen echter vermaak ik het recht, hun door God gegeven, dat zij de eere des eeuwigen Vaders, wien zij bij hun geboorte door u opgedragen zijn, (Ezechiël 23, 24) ter harte nemen en met u, hun moeder, in 't gericht treden en bewijzen, dat gij niet zijne vrouw zijt, wanneer gij niet uwe hoererij van uw aangezicht wegdoet (Hosea 2:1). Indien gij u echter ook dan niet betert en u er niet over verblijdt, dat uwe zonen tot hunnen Vader terugkeeren, zoo vermaak ik den koningen der aarde, die u tot nu toe op hunnen rug gedragen hebben, goddelijken ijver, dat zij u verafschuwen als een onreine bruid en u met vuur verbranden (Openb. 17, 16).

15. Ook tot u spreek ik, geliefde zusters, die naar den wil Gods (Hosea 2 : 2) tegen uw moeder twist, om u, zooals ik zelf, weder in het geloof met den eeuwigen bruidegom te doen ondertrouwen, opdat gij den Heer zult kennen. (Hos. 2 : 18—20). Verheugt u met mij, dat u de genade ten deel gevallen is, niet