is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten op te sporen wat onzen goddelijken aard is, moeten wij trachten ons te verheffen boven onzen lageren aard, boven ons egoïsme en onze afgescheidenheid, en trachten onszelf één te weten boven alle twijfel uit en ons één te voelen met ons goddelijk inwezen. Alleen op deze wijze zal Magie voor ons van nut kunnen zijn — en dan zelfs van zeei groot nut — zullen wij haar ten bate van onze medemenschen aanwenden. Dit is het wat gewoonlijk „Witte Magie" wordt genoemd, de aanwending van magische vermogens tot altruïstische hulp aan anderen. Maar evenals alle krachten en vermogens in de wereld hetzij ten bate, danwel ten nadeele van anderen kunnen worden gebruikt, zij ook op egoïstische wijze kunnen gebezigd worden, daar bestaat er ook de mogelijkheid en het gevaar dat deze kennis zal ontaarden in het tegenovergestelde, zal worden „zwarte magie .

Hier nu ligt de oorzaak dat de uiteindelijke kennis van Magie zoo moeielijk bereikbaar is, dat de werkelijk verheven wetenschap van Magie slechts aan enkelen, die zekerheid geven dat zij niet misbruikt zal worden, wordt medegedeeld; dit is de