is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke duisternis der menschheid het grootst is. Nog een ander gezichtspunt is van het hoogste belang, n.1. dat het geen ijdele dwaasheid is, wanneer Paulus spreekt over den Christus ,,die gestalte in u krijgt." Het is een verheven feit, dat wij ieder een Christus in wording zijn, en hoe eerder wij beseffen, dat wij den Christus binnenin ons moeten ontwikkelen, voordat wij den Christus buiten ons kunnen opmerken, hoe meer wij den dag onzer geestelijke verlichting zullen verhaasten, In dit verband halen wij ons geliefkoosd aphorisme van Angelus Silesius nog eens aan, wiens verheven geestelijke waarneming hem deed zeggen:

„Werd Christus ook duizendmaal in Bathlehem geboren

En niet in uzelf, zoo zij uw ziel verloren;

Vergeefs hebt ge het kruis op Golgotha aanschouwd

Zoo gij niet in uzelf het beeld hebt opgebouwd."

Gedurende den zomer-zonnestilstand in Juni is de aarde het verst van de zon verwijderd, maar de zonnestralen treffen de aarde op het Noordelijk Halfrond bijna rechthoekig ten opzichte van haar as; dit veroorzaakt de hooge mate van stoffelijke werkzaamheid. Dan vallen de geestelijke uitstralingen der zon in schuine richting neer naar dit deel der aarde en zijn even zwak als de stoffelijke stralen, wanneer deze in schuine richting neervallen.

Daarentegen is de aarde gedurende den winter-zonnestiistand het dichtst bij de zon. De geestelijke stralen vallen dan rechthoekig op het oppervlak der aarde in het Noordelijk Halfrond en bevorderen de geestelijke activiteit, terwijl de stoffelijke werkzaamheden krachteloos gehouden worden, omdat de zonnestralen het oppervlak der aarde in schuine richting treffen. Volgens dit beginsel zijn de stoffelijke werkzaamheden tot nul gedaald en bereiken de geestelijke krachten hun hoogste punt in den nacht van 24 op 25 December, die daarom ,,de heiligste nacht" van het jaar is. Het midden van den zomer is daarentegen de tijd van de aardmannetjes en dergelijke wezens, die met de stoffelijke ontwikkeling van onze planeet te maken hebben, zooals Shakespeare in zijn „Midzomernachtdroom" laat zien.