is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer we met den stroom meezwemmen gedurende den tijd, dat deze het sterkst is, zullen wij met veel mindere krachtsinspanning een grooteren afstand kunnen afleggen dan op eenigen anderen tijd. Het is voor den esoterischen studeerende van groot belang, om de bijzonder gunstige gesteldheid, die omstreeks Kerstmis de overhand heeft, te kennen en te begrijpen. Laten wij de aansporing van Paulus in het 11de hoofdstuk van zijn brief aan de Hebreëers ter harte nemen en elk belemmerend gewicht op zij gooien, zooals menschen doen, die om het hardst loopen. Laten wij het ijzer smeden als het heet is; laten wij al onze krachten gedurende dezen tijd speciaal op geestelijk streven richten en wij zullen een oogst binnenhalen, die wij niet op eenigen anderen tijd van het jaar kunnen inzamelen.

Laten wij ook bedenken, dat wij niet in de eerste plaats aan het stijgen van onszelf moeten denken. Wij zijn discipelen van Christus. Als wij naar onderscheiding streven, bedenk dan wat Hij zeide: „Als iemand de eerste wil zijn, dan moet hij van allen de laatste en de dienaar wezen." Er is veel lijden en verdriet om ons heen; er zijn vele eenzame en leeddragende harten in onzen kring van bekenden. Laten wij deze op een niet indringerige manier opzoeken. Geen ander deel van het jaar zullen zij zoo ontvankelijk voor onze toenadering zijn dan juist nu. Laten wij er naar streven om zonneschijn in hun leven te brengen. Op die manier zullen wij hun zegeningen en die van onze Oudere Broeders verwerven. De daaruit voortvloeiende trillingen zullen op hun beurt een geestelijken groei veroorzaken, die op geen andere wijze verkregen kan worden.

HOOFDSTUK II.

GEESTELIJK LICHT; HET NIEUWE ELEMENT EN DE NIEUWE STOF.

Het vorig jaar begon onze schriftelijke cursus over Mystiek Christendom met een les over Kerstmis van cosmisch standpunt bekeken. Er werd toen duidelijk gemaakt, dat de zomeren winter-zonnestilstanden tezamen met de lente en herfst