is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastgehouden, om ademhaling toe te laten in de betrekkelijk droge atmosfeer, die later ontstond.

De lichamen van de eerste Atlantiërs bestonden uit een korrelige en vezelige stof, die veel overeenkomst vertoonde met onze tegenwoordige pezen en op hout geleek, maar mettertijd stelde het vleescheten den mensch in staat, om voldoende eiwit op te nemen, waardoor hij een elastisch weefsel opbouwde, dat noodig was voor de vorming van longen en slagaderen, teneinde onbeperkt den bloedsomloop, zooals deze nu in het menschelijk lichaam plaats heeft, mogelijk te maken. Tegen den tijd dat deze veranderingen, zoowel in ons als om ons heen, hadden plaats gegrepen, verscheen de prachtige, grootsche, zevenkleurige boog aan den met regen beladen hemel, om de komst van het Koninkrijk der Menschen in te luiden, waardoor toestanden zouden ontstaan, die net zoo van elkander zouden verschillen als de kleuren, die waren ontstaan, doordat de atmosfeer het eenkleurige zonlicht gebroken had. Zoo luidde de eerste verschijning van den boog in de wolken het begin van den tijd van JNoach in met zijn afwisselende jaargetijden en perioden, waarvan

Kerstmis er één is. ..

De toestanden, die in dezen tijd heerschen, zijn echter evenmin blijvend als die van vroegere tijden. Het condensatie-proces, dat de vuurnevel van Lemurië transformeerde tot de dichte, vochtige atmosfeer van Atlantis en deze la^r vloeibaar maakte tot water, hetwelk de holten der aarde vulde, waardoor de menschheid naar de hooglanden gedreven werd, gaat nog steeds voort. Beide, de atmosfeer en onze eigen physiologische toestand, zijn aan het veranderen, zij kondigen voor hen, die dit zien en begrijpen, het aanbreken van een nieuwen dag aan den horizon des tijds aan, een tijd, die de eenheid zal brengen, in den Bijbel, het

„Koninkrijk Gods" genoemd. .

De Bijbel laat ons omtrent deze veranderingen niet in twijfel. Christus zeide, zooals het in de dagen van Noach was, zou het ook zijn in den komenden dag. De wetenschap ontdekt nu toestanden, die zij vroeger nog niet tegengekomen is. Het is wetenschappelijk bewezen, dat de zuurstof met