is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een onrustbarende snelheid wordt verbruikt, om onze industrievuren te voeden, ook boschbranden putten enorm uit onzen voorraad van dit belangrijk element; bovendien dragen zij bij tot het opdrogingsproces, hetwelk de atmosfeer reeds ondergaat. Uitstekende natuurkundigen hebben er op gewezen dat er een tijd moet komen, dat de aardbol geen leven meer kan onderhouden, dat voor zijn bestaan afhankelijk is van water en lucht. Hun ideeën hebben weinig bezorgdheid verwekt, omdat de tijd, dien zij noemden, zoo ver in het verschiet ligt; maar, ofschoon de dag veraf ligt, is de ondergang van het Arische land even onvermijdelijk als van het overstroomde Atlantis.

Als een Atlantiër in onze atmosfeer verplaatst kon worden, dan zou hij stikken evenals een visch, die op het droge komt. Tafereelen uit het „Geheugen der Natuur" bewijzen dat de pioniers onder de vliegeniers van dien tijd werkelijk flauw vielen, wanneer zij een van die luchtstroomen ontmoetten, die langzamerhand op het land, dat zij bewoonden, neerdaalden en aan hun ondervindingen heeft men veel beschouwingen en verklaringen gewijd. De hedendaagsche vliegeniers ontmoeten reeds een nieuw element en verstikken er door evenals onze Atlantische voorvaderen, en om analogische redenen — zij hebben een nieuw element aangetroffen, dat van boven neerdaalt en dat de plaats van zuurstof in onze atmosfeer zal innemen. Er komt ook een nieuwe stof in het menschelijk lichaam, die eiwit zal vervangen. Zooals de vliegeniers uit Oud-Atlantis flauw vielen en door dalende luchtstroomen verhinderd werden, om het Arische Rijk, Het Beloofde Land, ontijdig binnen te treden, zoo zal het nieuwe element onze huidige vliegeniers en de menschheid in het algemeen misleiden, totdat allen hebben geleerd dit nieuwe element te assimileeren. En evenals de Atlantiërs, wier longen nog niet ontwikkeld waren, in den zondvloed omkwamen, zoo zal ook de komende eeuw eenige menschen aantreffen zonder het „bruiloftskleed," die daarom ongeschikt zijn om deze eeuw binnen te treden, totdat zij zich later hiertoe geschikt gemaakt hebben. Het is daarom voor allen van het grootste belang, om iets van dit nieuwe