is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

element en deze nieuwe stof af te weten. De Bijbel zoowel als de wetenschap verschaffen uitvoerige inlichtingen over dit onderwerp.

Wij hebben vroeger reeds vermeld, dat in het oude Griekenland godsdienst en wetenschap tezamen met de schoone kunsten als één vereenigde levensleer in de mysterie-tempels werden onderwezen, maar dat deze toestand nu tijdelijk opgeheven is om zekere phasen van ontwikkeling te vergemakkelijken. De eenheid der godsdienstige en wetenschappelijke taal in het oude Griekenland maakte, dat deze dingen betrekkelijk gemakkelijk te begrijpen waren, maar tegenwoordig hebben zich verwikkelingen voorgedaan, die te danken zijn aan het feit, dat de godsdienst en de wetenschap hunne uitdrukkingen hebben ontleend aan het oorspronkelijke Grieksch, waarbij de godsdienst tot vertaling hiervan is overgegaan en de wetenschap deze uitdrukkingen alleen heeft overgenomen, wat veel schijnbare verschillen en een verlies van de schakel tusschen de ontdekkingen der wetenschap en de leeringen van den godsdienst heeft veroorzaakt.

Om tot de verlangde kennis betreffende de physiologische veranderingen, die nu in ons lichaam plaats vinden, te komen, brengen wij in herinnering, dat de wetenschap leert, dat de frontale lobben der hersenen tot de laatste ontwikkelingsstadia van het menschelijk lichaam behooren, zoodat zij het brein van den mensch in evenredigheid enorm veel grooter maken dan van eenig ander wezen. Laten wij onszelf nu afvragen: Is er in de hersenen een stof, die uitsluitend eigendom is van dit orgaan, en zoo ja, wat zou haar beteekenis kunnen zijn?

Het eerste deel van deze vraag kan beantwoord worden door het een of ander wetenschappelijk handboek over dit onderwerp na te slaan, maar de „Rozekruisers Cosmologie (bladz. 451) geeft meer en wij halen hieruit het volgende aan:

„Het brein is uit dezelfde bestanddeelen opgebouwd als de andere deelen van het lichaam, en bevat bovendien phosphor, een stof die speciaal aan het brein eigen is. De logische gevolgtrekking is, dat phosphor het bepaalde element is, waardoor het Ego in staat is gedachten uit te drukken.*** Ook is