is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe zullen wij Christus kennen bij zijn komst ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korenen zelf zouden misleiden, en wij kunnen niet beter doen dan ons Zijn woorden te herinneren, wanneer wij tot de beschouwing der laatste vraag overgaan:

4. HOE ZULLEN WIJ CHRISTUS KENNEN BIJ ZIJN VERSCHIJNEN?

Christus heeft gezegd: „Ziet toe, dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder Mijnen naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En zoo iemand tot ulieden zal zeggen: ziet! hier is de Christus, of daar is Hij, gelooft het niet. Want er zullen valsche Christussen en valsche profeten opstaan, en teekenen en wonderen doen, alzoo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. . . . Dan zullen zij den Zoon des menschen zien, komende op de wolken met groote kracht en heerlijkheid. . . . En Hij zal Zijne Engelen uitzenden en Zijne uitverkorenen vanuit de vier windstreken verzamelen. . . . Doch van dien dag, en die ure weet niemand, ook niet de engelen in de hemelen, noch de Zoon, de Vader alleen."

Uit deze aanhalingen kan men zien hoe voorzichtig wij moeten zijn, om niet door bedriegers misleid te worden; gelukkig is er ook volop voorlichting om ons den rechten weg te wijzen, en er zijn bepaalde teekenen, waardoor wij volkomen zeker Christus van mogelijke nabootsers kunnen onderscheiden. Het meest afdoende kenmerk van de bedriegers is, dat zij, hoe knap zij ook pleiten, komen, gehuld in een stoffelijk lichaam. En er zijn goede gronden, waarom Christus niet in een Stoffelijk Lichaam zal komen. Geen enkel dergelijk voertuig zou de ontzettende trilling van een zoo verheven geest kunnen verdragen. Gij zult u uit de Schrift herinneren, dat Christus zich herhaaldelijk van Zijn leerlingen afzonderde. Bij die gelegenheden was Hij gewoon het lichaam van Jezus bij de Esseërs te brengen: dit waren menschen van onze evolutie, experts in esoterische geneeskunde en zeer bedreven in de zorg voor het lichaam. Zij herstelden het rythme en hielden aldus het lichaam drie jaar lang in stand. Na Golgotha werd het lichaam in het graf gelegd, en daar de samenhangende in-