is toegevoegd aan je favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Sir James George Frater, geboren te Glasgow op den ien Januari 1854, heeft zijn algemeene bekendheid voornamelijk te danken aan het schrijven van The Golden Bough (De Gouden Tak), waarin hij een waarlijk encyclopaedische kennis neerlegde omtrent de gebruiken, mythen en geloofsvoorstellingen van de meest uiteenloopende wilde en beschaafde volken van vroeger en later tijd, door eenvoudige theorieën verbonden tot een overzichtelijk en samenhangend geheel. De verschijning van dit anthropologisch standaardwerk, dat, vlot en onderhoudend geschreven, zijn invloed ver buiten de eigenlijk wetenschappelijke kringen deed gevoelen, kan in haar beteekenis voor het moderne denken gevoeglijk bij die van Darwin's „Ontstaan der Soorten" worden vergeleken. Aan menigeen heeft dit boek een nieuw levensinzicht en een nieuwe levensrichting gegeven. Door steeds meer toevoeging van feitenmateriaal, oogst van volhardende en nauwgezette studie, is het sedert de eerste uitgave in omvang toegenomen van twee tot twaalf deelen. Later heeft Frazer, buiten zijn Zeer gewaardeerden arbeid op classiek litterair gebied om, nog meer hoogst belangrijke anthropologische werken geschreven, waarvan de voornaamste zijn: „Totemisme en Exogamie", „Folklore in het Oude Testament", „Geloof in Onsterfelijkheid en Doodenvereering", „Natuurdienst", die alle zeer uitvoerig zijn gedocumenteerd. Want voor dezen onderzoeker zijn bij den huidigen stand der anthropologie goed geconstateerde feiten van heel wat meer belang dan voorloopige en dikwijls voorbarige theorieën. Om nu een overzicht van zijn theoretische inzichten, onbelemmerd door de menigte feiten, gemakkelijk te maken, gaf hij kortgeleden zijn „Man, God and Immortality" uit, waarvan hier een vertaling wordt aangeboden. Reeds is hiervan het vorige jaar een Fransche overzetting door Mr. Pierre Sayn verschenen. Het is op aandringen van den auteur zelf, dat voor de Nederlandsche vertaling van een zijner werken dit meer theoretisch gehouden deel is uitgekozen. De in noten vermelde, aangehaalde geschriften, zijn voorzoover geen andere schrijvers worden genoemd, alle van Frazer's hand.

DE VERTALER.