is toegevoegd aan je favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebonden zijn om eenige achting te betoonen aan de totems van hun echtgenooten. In die omstandigheden zijn man en vrouw steeds blootgesteld aan ruzies over hun totems, en het zou vanzelfsprekend genoeg zijn, als zulke kibbelpartijen vaak uitliepen op een blijvende scheiding. Totemisme kan veel levens hebben verbitterd en veel harten gebroken. Een herinnering aan zulke twisten en vervreemdingen ligt oogenschijnlijk bewaard in de droeve geschiedenis van de elfenvrouw of elfenman, die een tijdlang gelukkig met den menschelijken echtgenoot leeft, enkel om op het laatst voor altijd te worden gescheiden.

45- TOTEM ISME EN DE OORSPRONG VAN LANDBOUW.*)

Heeft ook het eigenlijk totemisme al niet onmiddellijk bijgedragen tot oeconomischen vooruitgang, dan kan het dit toch zijdelings hebben gedaan. Inderdaad zou wellicht betoogd kunnen worden, dat het totemisme toevallig den weg tot landbouw heeft gebaand of tot het temmen van dieren of mogelijk zelfs tot het gebruik van metalen. Zijn aanspraken op die groote ontdekkingen en uitvindingen staan weliswaar zeer zwak, maar misschien vallen zij toch niet geheel en al buiten beschouwing. Ten opzichte van den landbouw kunnen de magische ceremoniën, die door de graszaadgroep van de Kaitisjen voltrokken worden, gemakkelijk tot een weloverwogen grascultuur leiden. De Kaitisjen zijn, als alle inboorlingen van Australië, in hun oorspronkelijken staat volkomen onbekend met het eenvoudige feit, dat een zaadje, in den grond geplant, op zal groeien en zich vermenigvuldigen. Daarom is het nooit bij hen opgekomen om zaad uit te strooien en zoo een oogst te verkrijgen. Maar, ofschoon zij niet dien logischen weg volgen tot bereiking van hun doel, zoeken zij hun toevlucht tot allerlei onlogische en dwaze ceremoniën om te zorgen, dat het gras groeit en zaden draagt. Onder anderen neemt de hoofdman van de graszaadgroep een hoeveelheid graszaad in zijn mond en blaast de zaden in alle richtingen rond. Voor zoover het den geest

*) Totemism and Exogaray, deel IV, blz. 19—20.

Mensch, God en Onsterfelijkheid. 5