is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hunne evolutie gaat langs den ladder der maya; Maria doet hem steeds weer op een 'hoogeren sport geboren worden, nadat hij zich een oogenblik gelaafd heeft aan de hoogere bronnen des Universeelen Levens. Het is juist de vage, onbewuste herinnering, die 'hem in de Natuur, d. i. het geschrevetie bock der universeele wetten, doet zoeken naar die -bronnen, waarnaar hij smacht als het „hijgend hert der jacht ontkomen."

\elen echter merken van deze onbewuste herinnering, deze inwendige stem, zeer weinig, — ze hebben voor het oogenblik, en dit „oogenblik" neemt misschien hun geheele tegenwoordige aardleven in beslag, gewichtiger dingen te verrichten in het zuiver grofstoffelijke, of liever gezegd dingen die zij gewichtig achten.

Wie was in Christus' oogen de hoogere, Al aria of Mart ha? Doch het ploeteren in de stof ontwikkelt kracht, ook moreels kracht en mogelijk zullen ze bij hunne latere wederverschijning in een niéuw stoflichaam, deze kracht kunnen gebruiken op een wijze die niet hen persoonlijk, doch het Algemeen, of, in den ailerruimsten zin, de Eenheid ten goede komt. Dit is de eenige juiste weg.

Zoo bouwt het individu — naarmate hij het stoffelijk kruis al of met gewillig op zich neemt, d. i. naarmate hij handelt in overeenstemming of in strijd met den éénen Wil — goede geleiders of weerstanden in zidh die, — neergelegd in zijne drie lichamen, — zijne mentaliteit, zijn gevoelsleven en zijn lichaamsvorm bepalen, zoowel in de werelden die hij na zijn lichamelijken dood betreedt als bij zijne volgende wederbelichaming in de stof.

Wij leggen dus in ons aardsohe leven de grondvesten van onzen volgenden kerker zoowel als die van ons volgend lustoord, — al naardat wij den strijd met den „draak" opvatten en uitvoeren. En de heide Wegwijzers — die in zich eene Eenheid vormen leiden ons door tallooze moeilijkheden tot de Eenheid, waar de drie tot één worden.

Het hoogere, meer geestelijke is altijd gereed het trage, stoffelijke te doordringen, zoodra de mensch zich daarvoor openstelt, door het omzetten en veredelen zijner dierlijke neigingen Zijn „ontvanger" wordt dan toegankelijk voor hoo-ere trillingen en dit beteekent niets minder dan de „start" voor eene ontdekkingsreis door steeds hoogere, nieuwe werelden van gedachte en gevoel; — werelden die hij voorheen niet vermoedde ot als verdiahtselen beschouwde.

De wereld verruimt en idealiseert zich voor hem en de oude,