is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkeling van 's menschen hooger bewustzijn; het omvat bij den volmaakten mensch den Cosmos. Zijn aura zoowel als zijn bewustzijn „omvat den geheelen Cosmos; de planeet van zijn Microcosmos is tot Zon" van den Cosmos geworden; de eindpaal Zijner evolutie is bereikt. . . .

Doch ik merk, dat ik daar alweer den „vasten grond" onder de voeten verloren heb en zie Mercurius bedenkelijk hoofdschudden, nu ik weer buiten zijn cirkeltje geraakt ben. Ik vraag daarvoor excuus en wil nu al het abstracte overboord werpen en een oogenblik het vooraf gezegde van een concreet standpunt beschouwen. Het zou misschien in dezen vorm samen te vatten zijn;

De „val" der menscbheid en het „eten" van den „boom der wijsheid, des goeds en des kwaads" is een symbool van het ontwakend hersendenken, 't welk eerst den mensch in allerlei wijze en in allerlei richting doet dwalen en verkeerd gaan. Hij kent nog niet de macht der gedachte en hij leert die macht eigenlijk eerst kennen, als door eeuwen en eeuwen van ontwikkeling, het denken duidelijk gerijpt is.

Tot zoolang „valt" hij, d. i. hij -misbruikt de macht der gedachte om zich daardoor persoonlijk genot te verschaffen, — zoo noodig ten koste van anderen. Dit doet in nog sterkere mate de criticus, die b.v. een werk voor „waardeloos" verklaart, omdat hij het werk niet begrijpt. Zoo iemand moet eerst zichzelf stellen in het nulpunt van „niet-weten", dan het onderwerp, waarover hij zijn „oordeel" moet vellen terdege bestudeeren, — d.w.z. niet alleen lesjes van buiten leeren, doch zelfstandig denken of combineeren — en als hij dan nog den „moed" heeft, iets te z/tfroordeelen, — ja! dan moet hij weer opnieuw beginnen; want zijn „veroordeelen" is het beste bewijs — dat hij nog niets geleerd heeft!

Dan komt de tijd dat de mensch, — door schade en schande tot inzicht gekomen, — begint in te zien, dat de „appel van den verboden boom" naast het ,,kwaad" ook het ,,goed" in zich heeft, 't Is zijn onderbewustzijn of beter zijn hooger bewustzijn dat nu begint te spreken en dat slechts het oogenblik afwaohtte, om met de opvoeding van den „gevallen Adam" — die tot dusver slechts zijn lager bewustzijn kende — te beginnen. Hij leert de macht der suggestie kennen en ten slotte de almacht der auto-suggestie, zooals die door Emile Coué te Nancy wordt geleerd. Hij laat elke patiënt zichzelf genezen — lichamelijk en moreel — door hem 2 a 3 maal per dag met