is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan deze theorie beantwoordt, zullen wij ditmaal niet bespreken.) Deze Orden doen dus als geheel, of behooren te doen als geheel, wat de Vrijmetselaar als mensch alleen doet of behoort te doen: de menschheid te leiden in dienende liefde.

Om dus te weten, of iemand, of eene Orde, REGELMATIG is, kent schrijver dezes maar éénen maatstaf:

Menschen en Orden, die de menschheid dienen op magonnieke wijze, zijn V r ij metselaren en Vrijmetselaarsorden, zonder uitzondering.

Elke andere maatstaf is onjuist, verkeerd, oneerlijk, onzuiver.

Nu is hieraan nog iets toe te voegen, want volgens deze bepalingen zouden tallooze vereenigingen magonniek zijn. Men zou kunnen zeggen: ja, dat is ook zoo, maar zonder sch ootsvel.

Sedert onheuglijke tijden toch kenmerken de Orden, welke men magonniek noemt, zich door eene plechtige CEREMONIËELE WIJZE VAN AANNEMING harer leden, door het gebruik van symbolen, enz. Waren onze eerste definities dus de theoretische, zoo moeten wij er eenige bepalingen aan toevoegen, om ze van practische waarde te doen zijn.

Een Vrijmetselaar is iemand, die aan zichzelf arbeidt, zoowel moreèl als intellectueel om de moeilijke taak van leider der menschheid te vervullen, en die tot zijn opbouw bijzondere middelen bezigt, welke men kan samenvatten onder den verzamelnaam Maconnieke Symboliek, wederom onderverdeelbaar in:

Ritueele symboliek.

W oorden-symboliek.

Beelden-symboliek.

Handelingen-symboliek.

(zie o.a. The Co-Mason, Juli, 1910. Vol.I, 3. blz. 137 e. v.)

Tenzij men dus voelt voor symboliek en rituaal — en al wat daarmede samenhangt — is het m. i. absoluut