is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde van Jerusalem, en dat zïj', fat ontaarding geiktomen, door dégelijker leden gefeuiverd diende te wlorden.

De derde uitvinding van de Jez uiten ■«'as de verzinning" van den RozekVuiseirsgraad, in Frankrijk ingevoerd door den pretendent Charles Eduaird S'fua r t, na de mislukking dier Fransche on derneming te Culloden 1646, d!ie voor doel had diezen op den troon z'ijner vaderen te plaatsen. De verslagen prétendent, gevestigd tfe Airecln!". richt'le er in 1747, uit dankbaarheid voor het goede onthaal dat hij er gedurenldte zes maanden genoten had, heflf „C h a p i t r e p r imordial de Rose-Croix Jacobite" op. Ragon deelt in zijne „Orthodoxie Ma^onniquie" (1853) den tekstt der oprichtingsbul van dit kapittel mede, wiens geschiedkundige beteekenis zeer groot zou worden. Daar komt het volgeüde in voor: „Nous, Charles Edouaird. roi d'Angle'tertre, de France, elt dflrlande, et en cetle qualité substi/tu'P G. (Granid?) M. (Maitre?) du chapitre de H. (Herodom?), connu sous le titre de Chevalier de 1'AigLe et du Pélican, e.t üepuis nos infortuines, sous celui de Rose-iCroix. voulant fémoigner aux Ma^ons artésiens combien nous sommes reeonnaissants efnvers eux preuves de bienfai-1 sance, qifils ont prodiguées avec les officiers de Ia garnison di'Arras. pendant le séjour die six mois que nous avons fait en cette ville, avons créé en ladile ville un S. Chapitre primojrdial de RoseCroix, sous le titre disftinctif dpEcosse Jacobite, qui sera régi et gouvarné pair les chevalliers X, Y, Z, auxquels nous permetlons de créer un chapiflre dans toutes les villes oü ils croiront devoir le faire':"

Het is blijkbaar, dat di t. nieuwe lichaam e|en instrument in de handen van den pretendent was, om zijne geheime bedoelingen te dienen, welke niefs anders konden zijn, na de voorafgaande verzinningen der Jezuïten, dan zoo veel mogelijk diergelijke H. Kapittels 1e stichten, ten einde eene katholieke hervorming in de Vrijmetselarij teweeg ie brengen. Daarvoor werd op listige wijze de naam, het symbolisme en de geschiedkundig© strékking van het. Rozekruis gebruikt. De mysteriën van het Rozekruis, die gediend hadden om de wetenschap te be¬

vrijden van het kerkelijk gezag en om van die Vrijmetselarij eene school van wiijsgeierig inzicht en humanisme te maken, werden misvormd. Meestal waren zij n:'e|t meer bekend bij die ledian dei zer laatste vereeniging; z'ij werden orifdaan van hunne diepere beteekenis en geleid tot een zuiveren eeredienst voor Jezus, symbool van Gel ooi'. Hoop en Liefde.

IHet onderricht van dezen nieuwen Rozekruiaersgfraad verklaarde dat deze door Godfried van Bouillon gesticht werd, eti dat de Vrijmetselarij we,nel uitgedacht om aan de Sarasenen de mysteriën van den godsldienst onaer symbolische, figureh te verbergen. De graad werd > Roze(kruiser geheeten, omdat „die eierste metselaren in Schotland medailles lieteai mak'en, waarop het symbool van e(en roos op het kruis voorkwam". Jezus werd vergeleken wegens zijne goedheid! met die roos van het Evangelie (?).

In het eerste vermeld wcjrk van R agon leest men: ,,Les Jésuites réussirenl a faire du Rose-Croix Un oirdre sacerdotal, dans Iequiel les génuflexions abondient. Ils inventèrenf le titre de Souverain Prince Rose-Croix, et réussiremt a capter la grande majorité des Maf ons. Le ritujol de ce grade set vil., sauf des variantes, de modél e aux fabricateurs dies rites: lo. Hérodon ou d'e Perf/ection en 25 degrés; 2o. le Régime francais en 7 degrés; 3o. le Rite Ecossais Ancien et Accepté en 33 degrés: Ie Rite de Misraïm; 5o. le Rite de Memphis".

Ragon had bij de'z e opsomming nog andere Riten kunnen voegen, welke deïi niéuwen Rozekruisersgraad overnamen, als Les Elus de la Vérité, Les Philathes. Les Empereurs óf Oriënt et d'Oceidenlf (1758), in 25 graden, waaruit in 1804 de Rite Ecossais Ancien et Accepté *) onlfelaan is, de Loge Ecossaise de Marseille, ea nog andene hooge graden, na 1747 opgericht gedurende dien buitengewoon groeten bijval die zij in de XVIIIe eeuw genoten.

!) Het I ijkt mij noemenswaardig, da'ti Cl a vel het besfaan van de Riil,e Ecossais Ancien et Apcepté reeds in 1770, bij de Loge „La Bonne Amitie", té Namen verméldt. <