is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de Roaek'ruiserSgjraad 7Joo'n algemenen en ingang bij de verschillende Vrij + metselaren vond, be-wijsft ech'tier dodr zich zielf, dat hij niet specifiek Jezuïtisch wjas Het rituaal was dan ook essentieel Christelijk, alhoewel meer katholiek in dein vorm. Het eindigfde met liet Avondmaal en het „Consommatum est". De kleeding was een wit zijden kasuifel met van voor en van achter een rood kruis; de Broeders ston'dlen in het tfcekfön van dein goeden herder. Doch het oorspronkelijk Roziekruiserskfruis. het Grieksche kruis met twaalf gelijke zijden, de twaalf teiekens van den Dierenriem svmboliseerend, was in het Ro.omsche kruis veranderd. waarvan 1de onderste arm op den Calvariënberg rus't, ziegt Rahlemb e c k (passim). De R. C. formule I. N. R. I. werd ontdaan van hare naturalistische beteekemisx) en de verheeflij1kiing van het vuur wierd uit de cereimonie weggelaten. 2)

In 1787 werd de Rozekruisersgraad! erkend door het nieuw opgerichte C hapi tre Métr op ol itain, en in 1864 definitief opgenomen als de 18de graad in de Rite Ecossais Ancien e!t Acc epté, laler in de meeste landen ingevoerd. Mettertijd werdien rniel de oor-

J) Am ia b le; op de Conférence Internationale des Rose-Croix. gehouden te Brussel 1888.

2) Graaf Goblet d'AIvi,elia ibidem.

spronkelijke beteefctenis, enkele der ov;eri leveringen van het Rozekruis aan dezea graad teruggegeven.

Al was deze graad het werk'lder Jezuïten, mag de Vrijlmelselarij hun edgenlijk dankbaar zijn voor eene toevoeging aan het srtelsel, welke in alle landen behouden is geworden,, en zelts in enkelen, als de ecniige van de Kapitulaire graden. Het plan der oprichters van de Orde een instrument in de handen der Kerk te maken, had geen ander gevolg dan dat de Vrijlmetselaren den girooten Nazarener, ter dood gebracht door de priesterheerschappij, huldigden als den eeuwiigen zaaier van mepschenliefde.

R a g o n merkt nu w,el niet zoiider gegronde redens',n in zijne „Orthodoxie, ma?onmque" op, dat „les Jésuites ont fait d'un grade alchimique, un grade chétien «taMgla vraie Mafonnerie nemet pas en grade les croyances religieuses; elle les respect©, rnais nl'impose aucua joug religieux a ses initiés; elle lajsse cet'te subitilité de conscienoe aux grades écossais". In waarheid Jezus en al de groote godsdiensltsflichltters zijn, door het pad van volmaking aan te toonen, ons op den weg van inwijding en bevrijding van het aardsche leven voorafgegaan, in de Maconnieke inwiijding gesymboliseerd. Hun herdenking in de hoogere graden is dus geheel overeenkomstig de beginselen en de overleveringen, die ten gtomd1slag aan de Orde liggen.