is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben? Waarom vertelt u niet, dat de Christen-kooplieden net zoo goed en nog veel meer in slaven handelden dan de Joodsche en dat de „Schutzbriefe" in het rijk van Karei den Groote alleen den export, maar volstrekt niet den import van slaven verboden? Waarom vertelt u niet, dat b.v. het concilium van Meaux (aan de Marne, ten N.W. van Parijs) in 345 — waar b.v. besloten werd, dat een Jood geen ambt mocht bekleeden, de heele Paaschweek niet op straat mocht komen, en de Christen-geestelijken deemoedig te vereeren hadden — er over klaagde, dat de Christen en Joodsche slavenkooplieden met heidensche slaven naar niet-Christen volkeren trokken, zoodat al die slaven hun zielenheil verloren etc.; en den wensch uitsprak, dat derhalve de kooplieden gedwongen zouden worden, hun slaven alleen aan Christenen te verkoopen ? — de slavernij zelf was dus blijkbaar best; maar dat niet-Christenen slaven hadden — dè.t was het leelijke! Waarom vertelt u niet, dat uit andere conciliën-besluiten blijkt, dat vaak juist de Christen-geestelijken slavenhandel dreven en zelfs Christen-slaven aan Joden verkochten? Waarom vertelt u niet, dat de Joden, die geen oorlogvoerend of op strooptochten uitgaand volk waren en ook geen straatroovers, natuurlijk geen menschen tot slaven maakten, maar dat de Christenen menschen — ook Christenen — als slaven roofden en ze dan „versjacherden" ? Waarom vertelt u niet, dat die heele „Joodsche handel" foutief beschouwd wordt, want dat in die eeuwen — tot in de I2de toe — in Europa, waar „de Joden den handel in handen hadden", de Joden voornamelijk landbouwers waren, totdat de Christenen hun hun bezit met geweld ontroofden, waardoor een verwordingsproces van eenige eeuwen ontstond; en dat in Europa maar een klein gedeelte der Joden woonde, altijd maar gemeenten van 200, 300, 500, 800 zielen waren, terwijl in het Oosten, in Syrië, Babylonië enz. de groote massa der Joden woonde, gemeenten waren van 3000, 15000, 30000, 80000 Joden, zoodat daar eigenlijk de Joden woonden, die zich voornamelijk bezig hielden met. . . landbouw ! ?x) Waarom vertelt u niet nog

1) Hierop wees mij de heer J. S. E. Zwart (Utrecht), die zich tengevolge van sociologische studie juist met die oekonomische zijde der Joodsche historie bezig houdt.