is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is in de ban gedaan door het Pausdom dat steeds de onverdraagzame vervolger van waar Occultisme is geweest, en evenzeer van den vooruitgang der Wetenschap totdat de Wetenschap te sterk begon te worden. De Kerk verbrandde Bruno omdat hij leerde dat de Aarde om de zon draait, maar thans doet zij zelfs degenen die dezelfde meening verkondigen niet eens meer in den ban. Wij behoeven het daarom niet te betreuren, dat de Kerk die er eene Inquitisie op na houdt in onze dagen de Maconnerie vervloekt. Haar banvloek heeft geen kracht meer over de Landen waar de Maconnerie bloeit, zij kan dus nog slechts de Ma?ons belasteren. Zelfs de Morning Post erkent, dat „groote adepten", de groote mannen aan wier leeringen de Revolutie van 1789 te danken was, slechts ledepoppen waren, „want allen of haast allen stierven onder de guillotine." Het waren de martelaren voor de denkbeelden waarop Engeland, Frankrijk, Italië, Amerika en andere landen van het heden zijn opgebouwd.

Wanneer wij ons nu wenden tot de Commentaren op Vrijmetselarij in de Morning Post gegeven, dan zien wij daar de bewering, dat „in de Meestergraad de nieuwingewijde voor de eerste maal hoort van een Stichter wiens moord gewroken moet worden." Zoo dit een veroordeeling is, dan is het ons niet duidelijk hoe in denzelfden adem de schrijver de lof kan zingen van de Britsche maconnerie, waarvan het heet, dat zij een rituaal heeft „dat zekere onschuldige en vriendelijke hoewel Symbolische .ceremonies bevat, die er op gericht zijn om de edele deugden van liefdadigheid, broederschap, loyaliteit, en fair play te bevorderen bij mannen die goede burgers van hun land zijn en geloovige Christenen", terwijl de schrijver de volgende graden veroordeelt, waarin naar zijn beweren, de dood „gewroken" wordt, die in den door hem geprezen graad wordt herdacht.

Zoo er in den negenden graad, zooals hij zegt, een welsprekend beroep wordt gedaan op de ingewijden om