is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Onwetendheid, Tyrannie en Bijgeloof" te bestrijden, dan is 'dat toch zeker iets wat elk goed burger gelden moet. De Engelsche geschiedenis is een commentaar op de heldhaftige hervormers, die zich hebben toegewijd aan deze taak, vaak met gevaar van hun eigen leven. Wat is gratis onderwijs en leerplicht anders dan een poging om Onwetendheid te bestrijden? Wat zijn de Magna Charta en een Grondwet anders dan de vernietiging van Tyrannie? Wat is de Anglicaansche kerk met haar evenwichtig rituaal anders dan een wapen

tegen Fanatisme?

Iets schandelijkers dan de verkeerde beschrijving van den 18den graad, welke de Morning Post geeft heb ik nimmer gezien.

Is er één ridder van dien graad, die ooit van een bewering als daar uitgesproken gehoord heeft.-' Ik ken verschillende 18de graads ritualen. In geen ervan komt zoo iets voor. Het moet wel een „zwarte" travestie van den 18den graad zijn, waarin zulk een bewering voorkomt, zoo zij eldeis dan in de vruchtbare verbeelding van den Abt Barruel zou

worden aangetroffen.

De bewering in artikel IV met betrekking tot Mazzini zal ik later behandelen. Albert Pike's geschriften zijn mij niet voldoende bekend, al ken ik zijn naam zeer goed, maar wel weet ik een en ander van de rol door Britsche en Vastelandsmaconnerie gespeeld bij zekere revoluties, en daar zal ik aanstonds gelegenheid hebben over te spreken.

Het is interessant op te merken hoe zorgvuldig en vrij van critiek de woorden zijn aan de Engelsche Vrijmetselarij gewijd. Schrijver beperkt zich tot de Blauwe of Craft-Masonry, en daaruit laat zich afleiden, al zegt hij het niet met zoovele woorden, dat naar zijn meening de Engelsche ma<;onnerie zich hiertoe zou beperken. Hij schijnt dus nooit gehoord te hebben van de Royal Arch, die overal in Engeland deel uitmaakt van Öraft-Masonry. Vreemd genoeg rept de schrijver evenmin van het bestaan in Engeland van de Ancient