Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poorten spoedt zich het Bosnische landvolk 'naar zijn dorpen terug, de vrouwen en meisjes weenend, de mannen en jongelingen met op elkander geklemde lippen. Zij zullen nimmer dézen Zondag kunnen vergeten. Steeds zullen ze vóór zich zien die in-een gezonken gestalten der vermoorden; het plotseling verstarren van des Aartshertogs welwillenden glimlach. En nimmer ook vergeten ze dien blik van verschrikking der Hertogin, dien ze op haren gemaal sloeg na het eerste schot, noch die uitdrukking van pijn eerst, van berusting daarna, toen het tweede schot viel en haar trof

Nog enkele oogenblikken.... en dan is door heel Bosnië, heel

Oostenrijk-Hongarije, heel Europa, heel de wereld bekend welk treurspel er den 28sten Juni 1914 in Serajewo is afgespeeld.

En ontzetting vervult aller hart.- In de gesprekken valt niet anders dan deernis te beluisteren met de gevallen slachtoffers; met het drietal, nu plotseling weezen geworden, kinderen; met den ouden, grijzen Monarch te Weenen, over wiens hoofd tallooze rampen reeds heengingen en wien ook dit vreeselijke niet gespaard mocht blijven.

En dan Wendt zich aller oog naar Belgrado, waar voor enkele jaren moordenaren de slaapkamer van hunnen Koning binnendrongen en er hem en zijn gemalin als wilde beesten slachtten.

10

Sluiten