Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is toch de eigenlijke oorsprong • van dezen wereldbrand*? Ligt die in de te groote macht van vorsten en diplomaten? Zal het hierheen gelei* moeten worden, dat alleen door een Parlement een oorlogsverklaring uitgesproken mag worden — en welke meerderheid zou zulk een verantwoording op zich durven nemen! Moeten we een onderzoek instellen naar de economische toestanden? Zou het openen van nieuwe bronnen van afzet gewetenlooze schurken niet hebben doen terugdeinzen voor het ontketenen van een oorlog? Is, gelijk onze geestelijke leidslieden beweren, de oorsprong te zoeken in de zonden der menschheid? Of bestaat er soms een nog onbekende noodlotswet, die nu en dan, bij een te groote vermeerdering van menschen, henzelf er toe drijft om elkaar uit te roeien en zoo het evenwicht te herstellen? Of zijn al die opgenoemde onderstellingen te zamen de oorsprong van het groote leed?

Het zijn vragen, die zeker aan de orde gesteld zullen worden, maar waarvoor de gegevens, waaruit men een conclusie trekken mag, nu nog ontbreken.

Ook in Nederland propageert men voor den Vrede. Zoo bestaaT er te 's-Gravenhage eene Vereeniging „Vrede door Recht'', die nog in den zomer van 1914 ijverig in het belang van dien Vrede werkte. Bovenstaande loto werd genomen na een vergadering dezer Vereeniging.

In' plaats van ons in dergelijke onderstellingen te verdiepen, willen wy liever trachten hier een vluchtig overzicht te geven van de oorzaken, die, door de 19e eouw heen, tot deze catastrophe geleid

21

Sluiten