Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwamen van andere zijden. De Juli-revolutie van 1830 in Parijs, dat er vuur en gloed van uitgingen. Niemand heeft dat meer bewaardoor de Bourbons verdreven werden, de scheiding van het ' grepen, dan Napoleon de Derde, die korten tijd na de FebruariKoninkrijk der Nederlanden in de twee deelen België en ons omwenteling den troon — niet van Frankrijk maar der Fransche n — vaderland, de Poolsche opstand en de verdere oproerig e beklom. Het was een zwaard in zijn hand, en, wijl het een bewegingen in Europa, brachten heel wat zwaarder tweesnijdend zwaard was, heelt het hemzelf ten doode klappen toe aan het toch nog met kunst- en toe gewond. Hij, de vroegere deelgenoot in de bevliegwerk in stand gehouden gebouw, tot de * ' v wegingen der Italianen tegen de Oostenrijkers, Februari-revolutie van 1848, gevolgd door was het aan zijn verleden verplicht voor de een tal van volksopstanden, waarvan wij \ Italiaansche eenheid een lans te breken, nu enkel die in Oostenrijk noemen, den een vraagstuk, niet het minst voor hem ondergang- voltooiden. gevaarlijk, omdat daar doorheen een In hoever deze omwentelingen ander schier onoplosbaar vraagstuk, in meer of minder verband stonden . \ dat namelijk van het wereldlijk met het beginsel der nationaliteit, \ gezag der Pausen, gemengd was. laten wij daar. Wam er « aren ÊÊ \ Maar wat zeker geheel tegen zijn heel wat andere beginselen in Wk \ bedoeling was: de eenheid van het spel, eerst en voornamelijk k > Duitschland is een gevolg van de staatkundige, terwijl later ƒ I zijn régeering en... zijn onderook de economische zich be- - j^L I Ê, JHj -gang geweest, gonnen te doen gevoelen. - JflsÉ^ V* J> JB Geen land van Europa, waarNu waren de staatkundige UKk *4 JraHHEB *:voor dat nationaliteitsbegrip zoo vraagstukken meer geëigend BIBPjIR i\ \ ffi fl gevaarlijk was en is, als voor voor de diplomaten. Het volk HNELjE W \\j wPHÜ Oostenrijk. Dat is meer een kon alleen door sterke stroo- BHuHH^y^ m\a£ 'j99| geschiedkundige, of, nog beter, mingen daarvoor in beweging ^BSHSSt^MJl^kJ^ \&Ji meer een politieke, dan een gebracht worden. De kieswetten vj|HEHHHHHnHj^^| eenheids-staat. Daarin zijn waren hoogst gebrekkig, hingen ' . ' om nu maar de hoofdbestandin het gunstigé geval van een deelen te noemen —, meestal zeer veel te hoogen census af. En wil ón-broederlijk vereend: Duitschers, men Engeland als het klassieke Hongaren en Slaven, land der volksvertegenwoordiging Van de laatsten is de zoogenaamde uitzonderen, dan zij hier vooreerst iHH WKt Slavische beweging uitgegaan. Des te opgemerkt, dat het Hiïtscho rijk in die gevaarlijker voor Oostenrijk in 't bijzonjaren zoo goed als buiten het vasteland ^^^Bfc. dor en voor Europa in 't algemeen, omdat van Europa stond, en voorts, dat er zelfs ■ :lltÜ(1 »'('k('11(M1 kon op en aangetrokken daar na veel strijd en volharding een dringende W^^^ werd door den reusachtigen Slavischen staat, herziening van het kiesrecht tot stand moest komen. ^QHHH WMÊÊf^^ die Rusland heet. Van die Slavische beweging het En wat nu de economische vraagstukken betreft, die ^^^HH ^^pP^ zich eoll gevoelen van al die volken, welke tot dezen waren in die dagen om zoo te zeggen nog in hun begin, ^^^^^^^^^^^ stam behooren en die altijd met jaloersche oogen uitzagen, en althans veel te afgetrokken om door de groote massa'be- i nt de of de Duitschers dan wel de Hongaren te hunnen koste begrepen en naar waarde beseft te worden. Doch het idee, dat S^tentoSSd "Sf «wStt voordeeld werden, is het gekomen tot het voor Europa zoo allen, die door afkomst, taal en geschiedenis bij elkaar behoorden, gevaarlijke Pan-slavisme, het opgaan van al wat Slavisch één natie moesten vormen, lag zoozeer voor de hand, en was voor • spreekt en denkt en hoopt en gelooft in het grootste rijk der iedereen, die er belang bij had, zoo duidelijk en vanzelf sprekend wereld het aldoor in macht en aanzien wassende Rusland, dat,

24

25

Sluiten