Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Perzië wordt het alleen door Engelai.ds macht tegengehouden, en telkens weer moet het op de vingers getikt worden, die zich al begeeriger naar Constantinopel uitstrekken.

In waarheid lijdt deze logge kolossus het meest aan het gebrek van een ijsvrije zeehaven. Naar den Westkant stuit het telkens op een combinatie van Europeesche machten, waarvan steeds Engeland de ziel is. Naar den Oostkant in den jongsten tijd op Japan, nog voor een halve eeuw een geheimzinnig rijk, weinig of niet meetellend in de wereldplannen der Westersche staten, thans al machig genoeg om door het de zeeën beheerschende Albion tot bondgenoot begeerd te worden.

Het Oost-Aziatische vraagstuk weglatend, dienen wij onze aandacht meer te vestigen op dat andere ingewikkelde vraagstuk, waarvan onze ouders en grootouders in hun schooljaren reeds als „de Oostersche kwestie" het bestaan leerden kennen. 1 Erg ingewikkeld?

Och, sta aan Rusland Constantinopel af, drijf de rest der Turkea naar Klein-Azië of laat deze taak bij wijze van belooning aan Rusland over, en... we zijn een heel eind nader gekomen bij de oplossing.

Maar — hoe moet het dan met die bewoners van het Balkan-schiereiland, voor wie een groot en machtig Bulgaarsch rijk het ideaal der toekomst is? Hoe met de Grieken, die droomen van de herstelling van het oude Oostersch-Romeinsche Keizerrijk, waarvan Constantinopel, dat door de Mahomedanen Istamboel wordt geheeten, weer onder den naam van Byzantium de hoofdstad worden moet? Hoe , met al die kleinere èn grootere belangen der staten en staatjes op dat schiereiland, wier inwoners elkaar ternauwernood het licht in de oogen gunnen? En zou eindelijk het groote Rusland aan den tooverban van ijs- en binnenzeeën ontsnapt zijn ? Een ijsvrije haven aan Rusland, waardoor het zich spoediger dan naar de logheid van dit reuzenlichaam te vermoeden zou zijn, ontwikkelen kan tot een macht, die... er zich wel spoedig nog een heele reeks van dergelijke zeehavens bij zal verwerven!

De Balkan is heel eigenaardig de Kinderkamer van Europa genoemd. De jeugdige volkeren daar ontzien zich niet om zóó onvoorzichtig mogelijk met vuur te spelen, dat jaren lang de andere volkeren van dat werelddeel in angst zich afgevraagd hebben, of soms heel het huis geen gevaar liep. Helaas, die vraag is in het gruweljaar 1914 in toestemmenden zin beantwoord moeten worden. Europa staat in brand, en weer kwam het vuur uit het Balkanschiereiland. ..

Het is daar inderdaad een alleringewikkeldste toestand. Oostenrijk, gewoon in de laatste jaren den „Zieken Man" tot nabuur te hebben,

28

Sluiten