Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch Pruisen was, noch Beieren, noch Zwaben, noch-welk koninkrijk of vorstendom ook, maar dat alleen het gansche Duitschland en zoover de Duitsche spraak gehoord werd, aan deze voorwaarde kon voldoen.

Ja, maar, dan kon de grootste helft van het Keizerrijk

Oostenrijk er niet bij gerekend worden! Tot het Duitschland der toekomst konden of mochten geen Hongaren en geen Slaven behooren. En, wijl Oostenrijk ter wille van zulk een idee geen lust en geen plan had om ook al in stukken en brokken te vallen, was de eenige oplossing ter bereiking van een echt en waarachtig Duitschland, dat.... Oostenrijk er buiten werd gesloten.

De verzorging van de herten van den Keizer van Oostenrijk in den winter op de voederplaats bij Mürzsteg, in Stiermarken.

Deze logische gedachtengang was echter in die dagen iets zoo ongehoords,- dat het staatsgevaarlijk leek dien onder woorden te brengen. Menschen met „beperkt onderdanen-verstand" — en daar heeft men het dikwijls in de Duitsche landen over gehad — deden dan. ook verstandig hierover het stilzwijgen te bewaren. Ik zou ook niet durven beweren, dat die redeneering algemeen voor waar werd gehouden. Het tegendeel was het geval. En al de reuzen-energie van een Bismarck is er tot aan de uiterste grens toe voor ingespannen moeten worden, om deze gedachte in een daad om te zetten en ten slotte.het doel te bereiken.

35

Sluiten