Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS VAN DEN ©BOOTEN OORLOG

DOOR

M. VAN DER STAAL.

Zware beschuldigingen.

De dood van een mensch is, voor wie achterblijven, meestentijds een gebeurtenis van gewicht. Rouw en droefheid vervult de harten en telkens weer wordt de blik als heengetrokken naar de ledige plaats, die nimmer meer door den betreurde zal worden ingenomen. Hoe moeilijk ook vallen den nabestaanden de regelingen, die noodzakelijk moeten getroffen worden! Dan stokt vaak de stem, vult zich het oog met tranen en wordt de hand onmachtig tot het werk. Het is niet dan na langen tijd, dat de smart der scheiding minder schrijnt

De dood van den Aartshertog van Oostenrijk-Hongarije zou reeds onder gewone omstandigheden een gebeurtenis van zeer groot gewicht zijn geweest. Immers, in de Donau-monarchie leven verschillende nationaliteiten, die, zoo ze elkander niet haten, dan toch zeer vele punten van verschil hebben, die tot uitbarstingen van openlijke vijandschap kunnen leiden. Duitschers en Magyaren en Tsjechen en Polen en Ruthenen en Sloweneu en Kroaten en Serviërs en Italianen en Rumeniêrs werden er vele jaren slechts bijeengehouden door hun liefde voor den ouden Keizer Pranz Jozef "en hun vrees voor den Russischen kolos.

De Aartshertog nu, in de Inleiding een vriend der Slaven genoemd, werd door alle partijen, door alle nationaliteiten om zijn edel karakter hoog geschat. Maar er waren er, die zijn verwachte komst op den Troon met zorg tegemoet zagen. Inzonderheid deden zulks de vrijzinnige en nationalistische Duitschers en Hongaren, die in den Troonopvolger een tegenstander van den dualistischen regeeringsvormJ)

J) Sinds 14 November 1868 is de Keizer van Oostenrijk Koning van Hongarye, nadat op 8 Februari 1867 tusschen Oostenrijk of Cisleithanië en de landen der Hongaarsche Kroon of Transleithanië de „Ausgleich" gesloten was. Deze „Ausgleich" is 31 December 1902 hernieuwd. Beide „rijkshelften" hebben ieder een afzonderlijk Parlement.

46

Sluiten